8.

Первое, о чем помните больше всего: внимание к каждому человеку, с которым говорите, к каждому делу, которое делаете. Вся жизнь человека - только внимание. Это первая необходимость в жизни. Тот, кто не разовьет своего внимания в жизни каждого дня, не сможет ни в одной области достичь чего-то большого.

8.

Unua ajho, pri kiu memoru pleje, estas atento al chiu homo, kun kiu vi parolas, al chiu faro, kiun vi faras. Tuta vivo de homo estas nur atento. Ghi estas unua necesajho en vivo. Tiu, kiu ne disvolvos sian atenton en vivo de chiu tago, povos atingi nenion grandan en ajna sfero.

Каждый из нас пропускает без внимания сотни встреч, потому что не выработал привычки гибко и всецело переключаться полным вниманием от одного предмета к другому. Все упирается в рассеивающееся внимание или, вернее, в однобоко концентрирующееся внимание, упускающее из поля зрения все, кроме привлекающих дух мыслей.

Chiu el ni preterlasas senatente centojn da renkontoj, char li ne ellaboris kutimon elaste kaj komplete transshalti plenan atenton de unu objekto al alia. Chio alfrontas difuzan atenton au unuflanke koncentrighantan atenton, forlasantan el vidkampo chion krom altirantaj spiriton pensoj.

Обо всем надо помнить, все держать в памяти, хотя бы небо сияло в душе. В твоей комнате стоит зеркало не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя перед зеркалом складки своего платья, а о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость бьет в глаза или ты смешон в своей одежде. Запомни, что в нищету впадают чаще всего неряшливые. И даже высоко развитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперед в их пути. Всякая неприбранная комната отвратительна высоко развитому и чистому человеку.

En via chambro staras spegulo ne por tio, ke vi iru preter ghi, sed por ke vi eliru el via chambro al homoj, plene ordiginte vian eksterajhon. Tio estas unua el konvenciajhoj, de kiu vin neniu liberigis. Ne pri vi vi devas pensi, ordigante antau spegulo faldojn de via vesto, sed pri homoj, por kiuj via eksterajho povas esti objekto de incito, se malordo frapas okulojn au se vi estas ridinda en via vesto. Ekmemoru, ke en mizeron falas plejofte malordemuloj. Kaj ech al homoj alte disvolvitaj spirite ilia malordemo malhelpas movighi antauen en ilia vojo. Chiu neordigita chambro estas abomena por alte disvolvighinta kaj pura homo.

Вторая условность: "Здравствуй", которое говорят люди друг другу. Ты еще глубже должен понять это слово как привет любви, как поклон Огню и Свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но остов твоего собственного доброжелательства в момент встречи с человеком. Начинай через привычные людям щели их условного общения друг с другом вносить благородство сердца. Становись звеном духовного канала, общаясь в тех формах, которые не отталкивают людей и не затрудняют им восприятие твоего собственного образа, а привлекают их.

Dua konvenciajho estas "Saluton!", kiun diras homoj unu al alia. Vi devas ankorau pli profunde kompreni tiun chi vorton kiel saluton de amo, kiel klinighon antau Fajro kaj Lumo en homo. Ghi estas ne nur simpla konvenciajho de ekstera ghentileco por vi, sed ostaro de via propra bondeziremo en momento de renkonto kun homo. Komencu tra chiuj kutimaj al homoj fendoj de ilia konvencia interkomunikigho enporti noblecon de koro. Ighu chenero de spirita kanalo, komunikighante en tiuj formoj, kiuj ne forpushas homojn kaj ne malfaciligas al ili percepton de via propra figuro, sed allogas ilin.

Следите за собой, но следите легко. Не изображайте из себя злющего и строжайшего наставника самому себе, как вы не желаете быть им для других. Душа каждого из нас - тот же нежный цветок, который нуждается в ласке и заботливости. Но надо понять, что собственная душа растет и очищается только силой той доброты, что источает сердцу встречного, а не приказом воли, повиноваться которой без легкости и доброты - и есть путь злых.

Observu vin, sed observu facile. Ne shajnigu el vi koleregan kaj severegan mentoron por vi mem, same kiel vi ne deziras esti tio por aliaj. Animo de chiu el ni estas tiu fajna floro, kiu bezonas kareson kaj zorgon. Sed necesas kompreni, ke propra animo kreskas kaj purighas nur per forto de tiu bonsento, kiun ghi elvershas al koro de renkontito, sed ne per ordono de volo, obei kiun sen facileco kaj bonsentemo estas ghuste vojo de malbonuloj.

Ничего нет во Вселенной, что мог бы сделать человек, стоя в одиночестве. Все в мире связано нитями любви. И внимание, если человек выработал его в себе до конца открывает каждому непрерывное свершение человеческих судеб. Будь внимателен к окружающим тебя людям, и ты будешь расширять свое внимание все дальше и дальше. И ты будешь видеть на много верст кругом, как и где нужна твоя помощь. Внимание человека утомляется и суживается потому, что оно много и долго обращено на самого себя. Когда оно перестает сосредоточиваться на себе, оно не знает усталости. Это для многих долгая и трудная работа. Человеку начинает казаться, что он только и делает, что думает о других. А на самом деле он имеет только более талантливую природу и ищет более широкого применения собственным талантам. И тут есть два пути: путь ума и путь сердца.

Ekzistas nenio en Universo, kion homo povus fari, starante en soleco. Chio en mondo estas interligita per fadenoj de amo. Kaj atento, se homo ellaboris ghin en si ghisfine, malkovras al chiu konstantan faradon de homaj sortoj. Estu atenta al chirkauantaj vin homoj, kaj vi vastigos vian atenton pli kaj pli malproksimen. Kaj vi vidos je multaj kilometroj chirkaue, kiel kaj kie oni bezonas vian helpon. Atento de homo lacighas kaj malvastighas tial, ke ghi multe kaj longe estas turnita al si mem. Kiam ghi chesigas koncentrighi sur si, ghi ne konas lacighon. Por multaj tio estas longa kaj malfacila laboro. Al homo komencas shajni, ke li faras nur tion, ke tutan tempon pensas pri aliaj. Sed enreale li nur havas pli talentan naturon kaj serchas pli vastan aplikon al propraj talentoj. Kaj chi tie estas du vojoj: vojo de racio kaj vojo de koro.

Идущие путем сердца не спрашивают себя, хорошо или плохо будет то, что они делают. Они идут и делают. Их ведет простая доброта.

Irantoj lau vojo de koro ne demandas sin, chu bona au malbona estos tio, kion ili faras. Ili iras kaj faras. Ilin gvidas simpla bonkoreco.

Не ищи понять, как, куда и откуда идет человек, если он встретился тебе. Ищи подать ему помощь в эту минуту встречи. Ибо нет ничего важнее на земле, чем протекающая сейчас эта встреча. Если сумеешь внести в свою встречу мир, твоя задача выполнена. Бдителен будь в своем внимании, и вся жизнь ни на одну минуту не пройдет мимо тебя.

Ne serchu kompreni, kiel, kien kaj de kie iras homo, se li renkontighis al vi. Serchu doni al li helpon en tiu minuto de renkonto. Char estas nenio pli grava sur tero, ol chi tiu pasanta nun renkonto. Se vi sukcesos enporti pacon en vian renkonton, via tasko estos plenumita. Estu maldorma en via atento, kaj tuta vivo je neniu minuto pasos preter vi.

Тот, кто пришел к тебе, - самое главное твое дело. Оно первое по важности, отдавай ему всю полноту сил и чувств и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальнейшего.

Tiu, kiu venis al vi, estas plej chefa via afero. Ghi estas unua lau graveco, donu al ghi tutan plenon de fortoj kaj sentoj kaj lasu neniujn partojn de spirito kaj racio por pluo.

Вглядывайся пристально во встречи с людьми, думай только о них. Не примешивай к каждой встрече мыслей о себе и не примеривай на себя пути каждого другого человека, как платья. Нельзя носить все фасоны платьев и нельзя изжить все виды труда. Можно только в данной тебе вековой форме труда пронести свое "сейчас" в таком величии знания тончайших струн человеческого сердца, в такой любви и сострадании к путям человеческим, что во всем, что выбросит в мир твой труд, для людей найдутся новые и более легкие возможности любя побеждать.

Alrigardu fikse renkontojn kun homoj, pensu nur pri ili. Ne almiksu al chiu renkonto pensojn pri vi kaj ne mezuru per vi vojojn de chiu alia homo, kvazau robojn. Vi ne povas porti chiujn fasonojn de roboj, kaj oni ne povas forigi chiujn specojn de laboro. Vi povas nur en donita al vi denaske formo de laboro traporti vian nunon en tia majesto de scio pri plej fajnaj kordoj de homa koro, en tia amo kaj karitato al vojoj homaj, ke en chio, kion eljhetos en mondon via laboro, por homoj trovighos novaj kaj pli facilaj ebloj venki amante.

Ты должен по-новому смотреть на каждого человека, ища в нем не то, что сразу и всем видно, не броских качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а ту внутреннюю силу и доброту сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу людям, начинай всматриваться в людей по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собой. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудков, что человек - тот, чем он кажется, и суди о нем только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание.

Vi devas nove rigardi chiun homon, serchante en li ne tion, kio estas tuj kaj al chiuj videbla, ne okulfrapajn ecojn de sagho, belo, sprito au malbonajn ecojn, sed tiujn internajn forton kaj bonecon de koro, kiuj sole povas ighi lumo en mallumo por chiuj chirkauantoj meze de iliaj antaujughoj kaj pasioj. Kaj se vi volas porti lumon kaj liberon al homoj, komencu rigardi homojn nove. Komencu maldormeme distingi diferencon inter eta, hazarda en homo kaj liaj grandaj kvalitoj, naskighintaj rezulte de liaj laboroj, batalo kaj tuta vico da venkoj super si mem. Komencu nun, sed ne morgau. Forighu de antaujughoj, ke homo estas tio, kio li shajnas, kaj jughu pri li nur lau liaj agoj, penante chiam starighi en lian pozicion kaj trovi al li pravigon.

Как бы любвеобильны вы ни были, найти путь к единению в красоте человеку бестактному невозможно. Есть старики, которым как будто специально дается долголетие, чтобы они поняли это свойство любви, чтобы научились распознавать во встречном его момент духовной зрелости, а не лезли к людям со своими пониманиями, спорами, жалобами и нравоучениями, считая, что раз им что-то кажется таким, значит, оно такое и есть на самом деле и надо лететь и выкладывать из своей кастрюли все, что там кипит.

Kiel ajn amplena vi estus, trovi vojon al unuigho en belo kun homo sentakta ne eblas. Ekzistas maljunuloj, al kiuj kvazau intence estas donita maljuneco, por ke ili komprenu tiun econ de amo, por ke ili scipovighu distingi en renkontito ties momenton de spirita maturigho, sed ne gluighu al homoj kun siaj konceptoj, disputoj, plendoj kaj edifoj, opiniante, ke se io al ili shajnas tia, do ghi estas ghuste tia kaj necesas flugi kaj elmeti el sia kaserolo chion, kio tie bolas.

Обдумывайте каждое слово. Всегда распознавайте все то, что окружает вас, и помните крепко, что есть положения, когда лучше всего молчать. Кажущаяся внешняя инертность человека, всем видимая, часто бывает самой активной помощью тому, кто на вашу инертность жалуется. Те же люди, что бегают по дню в сумбуре своих страстей, и торопливо, суетно несут всем кажущуюся помощь, те стоят на месте в смысле истинной помощи и приносят даже вред вместо пользы. Ибо истинная помощь - это мужество, быть может, иногда и суровое слово, которое не понравится встречному, а вовсе не поглаживание по головке слезливого человека. И чтобы иметь силу выказать это мужество и помочь своему встречному, надо вырасти в своем духе, в своем бесстрашии и такте.

Pripensu chiun vorton. Chiam distingu chion tion, kio chirkauas vin, kaj memoru firme, ke ekzistas situacioj, kiam plej bone estas silenti. Shajna ekstera inerteco de homo, al chiuj videbla, ofte estas plej aktiva helpo al tiu, kiu ghuste plendas kontrau via inerteco. Sed tiuj homoj, kiuj kuradas tra tago en hhaoso de propraj pasioj kaj haste, vantece portas al chiuj shajnan helpon, tiuj staras sur unu loko en senco de vera helpo kaj alportas ech malutilon anstatau utilo. Char vera helpo estas firmeco, eble, iufoje ech severa vorto, kiu ne plachos al renkontito, sed tute ne karesado sur kapo de larmanta homo. Kaj por havi forton montri tiun firmecon kaj helpi al sia proksimulo, necesas elkreski en sia spirito, en siaj sentimo kaj takto.

Никогда в своих бытовых отношениях с людьми не ищи объяснений с ними. Ищи обрадовать человека, старайся начать и кончить встречу с каждым в радости. Но избегай того, кто, хмурясь сам, старается искать в тебе причин своей хмурости. Беги тех семей, где живут, ссорясь. Те, кто рассказывают о своей любви к семье, а на самом деле являются тиранами и ворчунами, не меньшие преступники, чем любые воры, уносящие ценности людей. Каждый, вступающий на путь знания, должен стараться говорить так, чтобы ни одно его слово не язвило и не жалило. Если будешь нести доброту в сердце, не сделаешь бестактности.

Neniam en viaj chiutagaj rilatoj kun homoj serchu interklarigojn kun ili. Serchu ghojigi homon, penu komenci kaj fini renkonton kun chiu en ghojo. Sed evitu tiun, kiu, malserenante mem, penas serchi en vi kauzojn de sia malsereneco. Evitu familiojn, kiuj vivas en kvereloj. Tiuj, kiuj rakontas pri sia amo al familio, sed enreale estas tiranoj kaj grumbluloj, estas ne malpli grandaj krimuloj, ol ajnaj shtelistoj, forportantaj valorajhojn de homoj.

Возьми новое правило поведения: не говори никогда и ничего о братьях и сестрах твоих, когда их нет с тобой. И говори только то, в чем не участвует твое раздражение. Каждый раз, когда слово осуждения готово сорваться с твоих уст, вспоминай, как мало тебе остается еще жить в этом теле и как каждое упущенное в пустоте мгновение разлагает не один только твой дух, но и дух каждого, с кем ты в это мгновение встретился.

Akceptu novan regulon de konduto: neniam kaj nenion parolu pri viaj gefratoj, kiam ili ne estas apud vi. Kaj parolu nur tion, kion ne partoprenas via inciteco. Chiufoje, kiam vorto de mallaudo pretas elflugi el via busho, rememoru, kiel malmulte al vi restas ankorau vivi en tiu chi korpo kaj kiel chiu forlasita en vakuo momento putrigas ne sole nur vian spiriton, sed ankau spiriton de chiu, kun kiu vi en tiu chi momento renkontighis.

Унесите с собой как завет: мужество и такт. Никогда не произносите слова, пока полное самообладание не приведет вас к мысли: человек, что жалуется или сетует мне, стоит на той точке своей эволюции, где ему еще не открылось, что все в себе, что он сам сотворил всю свою жизнь прежде, творит ее и сейчас. И только тогда ищите мужества в себе дать самый благородный ответ на самый низкий вопрос, самую недостойную жалобу.

Forportu kun vi kiel testamenton: firmeco kaj takto. Neniam diru vorton, ghis plena sinrego ne alkondukos vin al penso: homo, kiu plendas au lamentas antau mi, staras sur tiu punkto de sia evoluo, kie al li ankorau ne malkovrighis, ke chio estas en si, ke li mem kreis sian vivon antaue, kreas ghin ankau nun. Kaj nur tiam serchu en vi firmecon doni plej noblan respondon al plej malnobla demando, plej malinda penso.

Всегда, встречая людей, оказывая им помощь или передавая им знания, умейте приготовить в их душах почву, на которой может быть понято передаваемое вами.

Chiam, renkontante homojn, donante al ili helpon au transdonante al ili sciojn, scipovu prepari en iliaj animoj grundon, sur kiu povas esti komprenita trandonato de vi.

Первая забота о человеке, если он поручен вам, - суметь стать в его положение и не превысить его возможностей в передаваемом ему деле. Твердо помните не как теорию, а как практику ежедневного труда: "Может - не значит будет".

Unua zorgo pri homo, se li estas komisiita al vi, estas ekpovi starighi sur lian pozicion kaj ne superi liajn eblojn en transdonata al li afero. Firme memoru ne kiel teorion, sed kiel praktikon de chiutaga laboro: "Povas fari - ne signifas: faros".

Каждый раз, когда вы подумали сначала о себе, то есть сказали себе: "Как трудно продвинуть в массы эти понимания", вы уже раскрыли щель в своей защитной сети и наполовину уменьшили успех предпринятого дела. Нельзя врываться в чужую жизнь, предлагая свою помощь, если сам не обладаешь достаточными знаниями, помимо отваги и храбрости.

Chiun fojon, kiam vi ekpensis komence pri vi, t.e. diris al vi: "Kiel malfacile estas tramovi en homamasojn tiujn konceptojn", vi jam malfermis fendon en via defenda reto kaj duone malpliigis sukceson de entreprenata afero.

Редко встречается в людях бесстрашие правды. Оно очень ценно не только потому, что охраняет самого человека от множества горестей, но и других защищает, помогая им сбрасывать с себя налет лжи. Но для того, чтобы это качество могло творчески помогать людям, сам человек должен точно, бдительно распознавать, насколько отвечают истине его собственные представления о делах и людях.

Oni malofte renkontas en homoj sentimon antau vero. Ghi estas tre valora ne nur tial, ke defendas homon mem kontrau aro da malghojoj, sed ankau aliajn defendas, helpante al ili forjheti de si putinon de mensogo. Sed por ke tiu kvalito povu kree helpi al homoj, homo mem devas precize, maldormeme distingi, kiom respondas al vero liaj propraj imagoj pri aferoj kaj homoj.

Нельзя иметь в сердце божественную доброту и при ней не развить до такого же масштаба в себе приспособления такта. Нельзя владеть огненной силой духа и не развить в себе полного понимания сил и характера встречного, чтобы всегда знать точно, в какой мере вы можете и должны вовлечь его в свой огонь. Нельзя прикасаться к жерновам Единой Жизни иначе, как пронося в перемолотом виде все дары Истины людям. Если подать непонимающему самое заветное сокровище, он может умереть от неумелого обращения с ним, не принеся пользы ни своему окружению, ни себе.

Oni ne povas havi en koro dian bonecon kaj che ghi ne disvolvi en si ghis sama skalo akomodemon de takto. Oni ne povas havi fajran forton de spirito kaj ne disvolvi en si plenan komprenon de fortoj kaj karaktero de renkontito, por chiam scii precize, en kiu grado oni povas kaj devas entiri lin en sian fajron. Oni ne rajtas tushi muelshtonojn de Unueca Vivo alie, ol transportante en dismuelita stato chiujn donacojn de Vero al homoj. Se doni al nekomprenanto plej sakramentan trezorajhon, li povas morti pro mallerta traktado de ghi, alportinte utilon nek al sia chirkauo, nek al si.

Ничьи глаза нельзя раскрыть насильно. На земле очи каждого раскрываются тогда, когда он долго и много трудится.

Nenies okulojn oni povas malfermi perforte. Chies okuloj sur tero malfermighas tiam, kiam li longe kaj multe laboras.

Доброта личная в духовных отношениях, ложно понятое сострадание, то есть желание ввести неготового человека в мир новых идей и духовного творчества, в те высоты, где требуются уже вся мощь и вся гармония организма, приводят всегда к катастрофе. Как бутон цветка, насильственно пересаженный на чересчур яркое солнце, засыхает, вместо того чтобы распуститься, так и дух человеческий, введенный в более высокий план ранее, чем гармонично развитые силы всего его организма сами вызовут и притянут вибрации и частоту волн высшего плана, не дает не только плодов огненного творчества, но идет в искривление.

Persona boneco en spiritaj rilatoj, mise komprenita mizerikordo, t.e. deziro enkonduki nepretan homon en mondon de novaj ideoj kaj spirita kreado, al tiuj altoj, kie postulatas jam tuta potenco kaj tuta harmonio de organismo, alkondukas chiam al katastrofo. Samkiel butono de floro, perforte transplantite sub tro ardan sunon, sekighas anstatau malfermighi, tiel ankau spirito homa, enkondukite en pli altan planon antau ol harmonie disvolvitaj fortoj de tuta lia organismo mem elvokos kaj altiros vibrojn kaj frekvencon de ondoj de pli alta plano, ne nur ne donas fruktojn de fajra kreado, sed komencas kriplighi.

Вступая в новую орбиту движения творческих сил, сохраняйте в памяти начало своего пути, начало своих исканий. Вспоминайте, что не всегда вы были сильными. Не всегда побеждала в вас любовь без раздражения и горечи. И вам будет легче покрывать своей любовью, своим милосердием и миром ту духовную пропасть, что лежит между вами и теми людьми, кому вы несете свои новые знания.

Enpashante en novan orbiton de movado de kreaj fortoj, konservu en memoro komencon de via vojo, komencon de viaj serchoj. Rememoru, ke ne chiam vi estis fortaj. Ne chiam venkis en vi amo sen incitigho kaj amaro. Kaj al vi estos pli facile kovri per via amo, per viaj karitato kaj paco tiun spiritan abismon, kiu kushas inter vi kaj tiuj homoj, al kiuj vi portas viajn novajn sciojn.


1. О радости | 2. О делах | 3. О страхе | 4. О пути | 5. О любви | 6. Об искателях | 7. О зле

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ