5.

Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит в себе еще не растворенным в любви свое "я". Кто ищет, отягощенный страстями, тот еще больше заблуждается.

5.

Antau novaj turnoj en vojo suferas nur tiuj, kiuj portas en si sian "mi" ankorau ne solvitan en amo. Kiu serchas, sharghita per pasioj, tiu ankorau pli eraras.

Если человек говорит, что любит науку, а не любит людей, для которых он ищет знаний, не видит в людях высших целей - он только гробокопатель науки. Если человек идет по жизни, не замечая жертв и самоотвержения тех, кто сопровождает его в этой жизни, он не дойдет до тех высших путей, по которым идут истинно великие люди. Если в человеке атрофируется нежность, доброта по мере того, как он восходит в высокие степени учености и славы, он сам лишает себя всех возможностей достичь радости общения с людьми, пленяющими его полнотой и размахом своей деятельности. Точно так же обстоит дело и с любовью к природе. Чтобы заметить ее усилия помочь каждому любить ее в себе и себя в ней, надо научиться замечать подвиг жизни своей родной матери. Научиться любить ее, чтобы во всю дальнейшую жизнь навсегда знать, что такое любовь.

Se homo diras, ke li amas sciencon, sed ne amas homojn, por kiuj li serchas sciojn, ne vidas en homoj superajn celojn - li estas nur tombofosanto de scienco. Se homo iras tra vivo, ne rimarkante oferojn kaj abnegacion de tiuj, kiuj akompanas lin en chi tiu vivo, li neniam ghisiros tiujn superajn vojojn, lau kiuj iras vere grandaj homoj. Se en homo atrofiighas tenereco, bonkoreco laugrade de lia supreniro al altaj stupoj de instruiteco kaj gloro, li mem senigas sin je chiuj eblecoj atingi ghojon de komunikigho kun homoj, kiuj ravas lin per pleneco kaj skalo de sia agado. Same estas pri amo al naturo. Por rimarki ghiajn ekfortojn helpi al chiu ami ghin en si kaj sin en ghi, oni devas povighi rimarki vivheroajhon de sia propra patrino. Povighi ami shin, por dum tuta estonta vivo chiam scii, kio estas amo.

Всякая форма любви, где есть страх, непременно будет безобразной.

Chia formo de amo, kie estas timo, nepre estos malbela.

Ты должен думать, и думать очень крепко, чтоб в сердце твоем не шевелился червь ревности. Большего ужаса, чем пронизать свою жизнь припадками ревности, нельзя себе и представить. Всю жизнь себе и окружающим можно отравить и даже потерять весь смысл долгой жизни только потому, что дни были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант, можно увлечь человечество в новые сферы литературы, музыки, живописи - и все же создать себе такую железную клетку страстей в личной семейной жизни, что придется годы и годы изживать ту плесень на своем духе, что нарастил в ревнивой семейной жизни.

Vi devas pensi, kaj pensi tre forte, ke en via koro ne movighu vermo de jhaluzo. Oni ech ne povas imagi plian teruron, ol trapenetrigi sian vivon per paroksismoj de jhaluzo. Oni povas veneni tutan vivon al si kaj al chirkauuloj kaj ech perdi tutan vivon de longa vivo nur tial, ke tagoj estis koroditaj de jhaluzo. Oni povas havi grandan talenton, oni povas logi homaron al novaj sferoj de literaturo, muziko, pentroarto - kaj tamen krei al si tian feran kaghon de pasioj en persona familia vivo, ke oni devos dum multaj jaroj forvivigadi tiun shimon sur sia spirito, kiun oni kreskigis dum sia jhaluza familia vivo.

В девяноста девяти случаях из ста то, что люди называют любовью, на самом деле или их предрассудки и суеверия, или их себялюбие. Истинной любовью будет лишь та, которая раскрывает все способности и таланты к творческой деятельности, которая освобождает дух человека.

En naudek nau okazoj el cent tio, kion homoj nomas amo, reale estas au iliaj antaujughoj kaj superstichoj, au ilia sinamo. Vera amo estos nur tiu, kiu malkovras chiujn kapablojn kaj talentojn por krea agado, kiu liberigas spiriton de homo.

Всякая разлука только до тех пор мучительна, пока у человека не созреет сила духа настолько, чтобы посылать творческий ток любви своему любимому с такой энергией, которая сплетала бы в любую минуту в одну общую сеть преданность обоих. Эта мощь духа так же развивается, как и всякая иная способность человека. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельсов для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать.

Chia disigho estas turmenta nur ghis tiam, kiam spirita forto de homo maturighos tiom, ke li povos sendi krean kurenton de amo al sia amato kun tia energio, kiu chiuminute plektus fidelecon de ambau en unu komunan reton. Tiu povo de spirito same disvolvighas, kiel chiu alia kapablo de homo. Chiutaga ghoja penso pri homo egalas al konstruado de reloj por fulmrapida ponto, sur kiu oni povas pense renkontighi kun tiu homo, pri kiu oni ghoje, pure, fikse kaj konstante pensos.

Не забывайте, что самые важные встречи человека - это его встречи с детьми. Обращайте больше внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

Ne forgesu, ke plej gravaj renkontighoj de homo estas liaj renkontighoj kun infanoj. Pli atentu ilin - ni neniam povas scii, kiun ni renkontas en infano.

Ребенок - это не тиран, который завладевает всею твоею жизнью. Не идол, для которого ты отрежешь себя от всего мира и весь мир от себя, чтобы создать замкнутую, тесную ячейку семьи, связанной одними личными интересами: любовью к "своим". Ребенок - это новая связь любви со всем миром, со всей Вселенной. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не "наш", "свой" ребенок, но душа, данная на хранение.

Infano ne estas tirano, kiu ekposedos tutan vian vivon. Ne idolo, pro kiu vi izolos vin for de tuta mondo kaj tutan mondon for de si, por krei fermitan, kompaktan familian chelon, kunligitan sole per personaj interesoj, per amo al "siauloj". Infano estas nova ligo de amo kun tuta mondo, kun tuta Universo. Ghi estas liberigita amo de patrino kaj patro, che kiuj kreskos ne "nia", "sia" infano, sed animo, donita por gardado.

Не забывайте, что дети, родившиеся у вас, - не только плоды плоти и крови, принадлежащие вам. Но это те драгоценные чаши, которые Жизнь дала вам на хранение, улучшение и развитие в них творческого огня. Не прилепляйтесь к ним, как улитка к раковине. Всегда думайте, что в вашем доме им пожить и погостить суждено какое-то время, чтобы созреть к собственной жизни.

Ne forgesu, ke infanoj, naskighintaj al vi, estas ne nur fruktoj de karno kaj sango, apartenantaj al vi. Sed ili estas tiuj multvaloraj vazoj, kiujn Vivo donis al vi por gardado, plibonigado kaj disvolvado de krea fajro en ili. Ne gluighu al ili, kiel heliko al konko. Chiam pensu, ke en via hejmo ili vivos kaj gastos dum ia tempo, por maturighi al propra vivo.

Дети не только цветы земли. Они еще и дары ваши всей Вселенной. Через них вы или помогаете возвышаться человечеству, или остаетесь инертной массой, тем месивом, из которого, как из перегнившего леса, лишь через тысячи лет родятся уголь и алмаз.

Infanoj ne nur estas floroj de tero. Ili estas ankau viaj donacoj al tuta Universo. Pere de ili vi au helpas al homaro progresi, au restas inerta amaso, tiu kacho, el kiu, kvazau el forputrinta arbaro, nur post miloj da jaroj naskighos karbo kaj diamanto.

Это неважно, каков будет первоначальный, тайный источник вашей накопившейся любви. Любя одного человека до конца, вы - именем его - будете служить миллионам. Если сегодня любовь в сердце однобока и может понимать счастье только в любви к "своим", то завтра - по тем или иным причинам - сознание человека может расшириться, и он охватит своей любовью "чужих". Двигаясь дальше по пути совершенствования и знания, человек осознает, что вообще нет чужих и своих. Что есть везде и всюду такие же люди, как он сам. Этот человек мог продвинуться дальше и выше. Другой мог сильно отстать и остаться еще в стадии двуногого животного. А третий мог так далеко шагнуть вперед, что приходится зажмуриться, чтобы иметь возможность на него посмотреть.

Ne gravas, kia estos komenca, sekreta fonto de via akumulighinta amo. Amo unu homon ghisfine, vi - en lia nomo - servos al milionoj. Se hodiau amo en koro estas unuflanka kaj povas kompreni felichon nur en amo al "siauloj", do morgau - pro tiuj au aliaj kauzoj - konscio de homo povas larghighi, kaj li chirkauprenos per sia amo ankau "fremdulojn". Progresante plu lau vojo de perfektighado kaj scio, homo ekkonscias, ke entute ekzistas nek fremduloj nek siauloj. Ke chie estas samaj homoj kiel li mem. Tiu homo povis progresi pli malproksimen kaj alten. Alia povis ege postresti kaj resti ankorau en stadio de dupieda animalo. Kaj tria povis tiel malprogresimen pashi antauen, ke oni devas duonfermi okulojn por havi eblon ekrigardi al li.

Важнее для праведника указать другому путь в рай, хотя бы самому и споткнуться. Не тот день считай счастливым, который тебе что-то принес приятное, а тот, когда ты отдал людям свет сердца. Вглядывайся во всех встречаемых. Если ты встретил человека и не сумел подать ему утешающего слова - ты потерял момент счастья в жизни.

Por justulo pli gravas montri al alia vojon al paradizo, ech se li mem stumblu. Ne tiun tagon opiniu felicha, kiu alportis al vi ion agrablan, sed tiun, kiam vi fordonis al homoj lumon de sia koro. Fikse rigardu chiujn renkontatojn. Se vi renkontis homon kaj ne ekpovis doni al li konsolan vorton - vi perdis momenton de felicho en via vivo.

Верьте не в чудеса вне вас, а в чудо живущей в вас самом любви, притягивающей к себе весь огонь сердца встречного.

Kredu ne je mirakloj ekster vi, sed je miraklo de amo, loghanta en vi mem, altiranta al si tutan fajron de koro de renkontito.

В любви не стоят на месте. Любовь - живая сила, и ее надо все время лить по новым и светлым руслам. Любовь признает один закон: закон творческой отдачи. И все то, что ты отдаешь людям, любя их, снисходя к ним, все это, как ручьи с гор, посылает тебе Жизнь.

En amo oni ne staras surloke. Amo estas viva forto, kaj oni devas chiutempe vershi ghin lau novaj kaj lumaj fluejoj. Amo agnoskas solan leghon: leghon de krea fordono. Kaj chion, kion vi fordonas al homoj, amante ilin, kompatante ilin, chion tion, kiel rojojn de sur montoj, sendas al vi Vivo.

Знайте твердо: до последнего момента надо верить и надеяться пробудить в человеке его святая святых. До последних сил сердца надо молить Жизнь о помощи заблуждающемуся, заблудившемуся или оступившемуся, ибо в каждом живет Она, а для Ее пробуждения нет ни законов логики человеческой, ни законов времени человеческого.

Sciu firme: ghis lasta momento oni devas kredi kaj esperi veki en homo lian sanktujon de sanktejo. Ghis lastaj fortoj de koro oni devas peti Vivon pri helpo al eraranto, misvojinto au mispashinto, char en chiu loghas Ghi, kaj por Ghia vekigho ekzistas nek leghoj de logiko homa, nek leghoj de tempo homa.

Держи сердце широко открытым. Следи, чтобы ни один его лепесток не закрылся. Лей молча любовь и не приходи в отчаяние, если человек не подбирает твоей любви, остается беспокойным и непросветленным. Не думай о последствиях, но всегда действуй сейчас. Действовать не значит всегда и молниеносно побеждать. Это значит только всегда вносить пробуждение в дух человека, хотя бы вовне это имело вид, что ты не принес человеку мгновенного успокоения.

Tenu koron vaste malfermita. Observu, ke neniu ghia petalo fermighu. Vershu silente vian amon kaj ne malesperighu, se homo ne akceptas vian amon, restas maltrankvila kaj netralumita. Ne pensu pri postsekvoj, sed chiam agu nun. Agi ne signifas chiam kaj fulmrapide venki. Tio signifas nur chiam porti vekon en spiriton de homo, ech se de ekstere shajnus, ke vi ne alportis al homo tujan trankvilighon.

Сострадать - значит прежде всего мужаться. Так мужаться, чтобы бесстрашное, чистое сердце могло свободно лить свою любовь. А любовь, пощада и защита - это далеко не всегда ласковое, потакающее слово. Это и укор, это и удар любящей руки, если она видит, как падает дух человека, чтобы трамплином своей силы подкинуть огня в снижающийся дух и энергию человека. Это и награда за текущий день, прожитый в чистоте и творчестве.

Kompati antau chio signifas - esti firma. Tiom firma, ke sentima, pura koro povu libere vershi sian amon. Kaj amo, indulgo kaj defendo tute ne chiam estas karesa, aprobanta vorto. Ghi estas ankau mallaudo, ghi estas ankau bato de amanta mano, se ghi vidas, kiel falas spirito de homo, por per trampolino de sia forto aljheti fajron en malsuprenighantajn spiriton kaj energion de homo. Ghi estas ankau premio pro pasanta tago, travivita en pureco kaj kreado.

Не отчаивайся, не считай себя бессильным в иные моменты жизни, когда стоишь перед скорбью и смятением человека и думаешь, что не можешь ему помочь. Нет таких моментов, где бы чистая любовь и истинное сострадание были бессильны, не услышаны теми, к кому ты их направляешь, и оставлены без ответа. Правда, не всегда твои чистые силы проявляются мгновенно внешней помощью встречному. Факты внешнего благополучия, единственное, что ценят люди как помощь, далеко не всегда составляют истинную помощь. Но каждое мгновение, когда ты вылил помощь любви, как самую простую доброту, ты ввел своего встречного в единственный путь чистой жизни на земле: в путь единения в мужестве, красоте и бесстрашии.

Ne senesperighu, ne konsideru vin senforta en iuj momentoj de vivo, kiam vi staras antau malghojo kaj malfirmeco de homo kaj pensas, ke vi ne povas al li helpi. Ne ekzistas tiaj momentoj, kiam pura amo kaj vera kompato estus senfortaj, ne auditaj de tiuj, al kiuj vi ilin direktas, kaj lasitaj sen respondo. Vere, ne chiam viaj puraj fortoj rivelighas kiel tuja ekstera helpo al renkontito. Faktoj de ekstera bonfarto, solo, kion homoj aprezas kiel helpon, tute ne chiam konsistigas veran helpon. Sed en chiu momento, kiam vi elvershis helpon de amo, kiel plej simplan bonan senton, vi kondukis vian renkontiton en solan vojon de pura vivo sur tero: en vojon de unuigho en firmeco, belo kaj sentimo.

Разбив в сердце и уме страдальца предвзятое представление, что Жизнь вооружилась против него, что его грехам нет прощения, что будучи грешным, он не может уже выйти на путь Света и нести этот Свет другим, ты разбиваешь перегородки авторитетов и предрассудков и создаешь ему новые борозды, куда потечет его мысль с этого мгновения.

Disbatinte en koro kaj racio de suferanto lian antaujughan koncepton, ke Vivo armis sin kontrau li, ke al liaj pekoj ne estos absolvo, ke, estante peka, li jam ne povas eliri sur vojon de Lumo kaj porti tiun Lumon al aliaj, vi disbatas barojn de autoritatoj kaj antaujughoj kaj kreas por li novajn kanalojn, lau kiuj ekfluos lia penso ekde tiu momento.

Никогда не отчаивайся и силу понимай во внутренней работе твоего собственного духа. И чем выше будут твои бескорыстие и радость, когда будешь принимать в сердце скорбь встречного, тем увереннее повернутся факты серого дня для встреченного тобою страдальца. И тем скорее, проще, легче сойдет с него очарование скорби.

Neniam senesperighu kaj forton komprenu en interna laboro de via propra spirito. Kaj ju pli altaj estos viaj abnegacio kaj ghojo, kiam vi estos akceptanta en koron malghojon de renkontito, des pli certe turnighos faktoj de griza tago por renkontita de vi suferanto. Kaj des pli rapide, simple, facile forighos de li sorcho de malghojo.

Разве любовь умаляется в человеке от того, что она пролилась и кто-то ее не подобрал? То место, где ты пролил любовь, будет местом мира, хотя бы другой человек при тебе не утешился и остался беспокойным. Твоя любовь, если она была действенна, если Жизнь в тебе неслась вихрем радости к сердцу несчастного, что тебя не понимал, всегда создаст вокруг него освежающую струю. И, оставшись один, он успокоится, приведет себя в порядок и скажет другим: "Я нашел решение своим вопросам". Поэтому неси только Свет и Мир, неси всю любовь сердца, стой перед Вечностью на дежурстве и не думай о последствиях встречи.

Chu amo malpliighas en homo pro tio, ke ghi elvershighis kaj iu ghin ne levis? Tiu loko, kie vi elvershis amon, estos loko de paco, ech se alia homo antau vi ne konsolighis kaj restis maltrankvila. Via amo, se ghi estis efektiva, se Vivo en vi impetis kiel vortico de ghojo al koro de malfelichulo, kiu ne estis vin komprenanta, chiam kreos chirkau li freshigan fluon. Kaj, restinte sola, li trankvilighos, ordigos sin kaj diros al aliaj: "Mi trovis solvon al miaj problemoj". Tial portu nur Lumon kaj Pacon, portu tutan amon de koro, postenu antau Eterno kaj ne pensu pri postsekvoj de renkonto.

Расширяйте действенную любовь в ваших сердцах в труде простого дня. Не думайте так много о себе, о подвиге своего спасения. Думайте еще и больше о мире, о живущих в нем людях, ищущих любви, зовущих и молящих о помощи и спасении. Посылайте каждому сердцу вашего сердца привет. Это ничего не значит, что в момент сосредоточия и тишины вы не видите людей и мир. Вы - люди, вы - мир, вы можете так широко любить и благословлять людей, печальных, неустойчивых и несчастных в своей жизни, что волны вашего доброжелательства долетят до них и принесут им успокоение.

Vastigu efektivan amon en viaj koroj en laboro de simpla tago. Ne pensu tiel multe pri vi, pri heroajho de via savo. Pli ofte kaj multe pensu pri mondo, pri vivantaj en ghi homoj, serchantaj amon, vokantaj kaj petantaj pri helpo kaj savo. Sendu saluton de via koro al chies koro. Nenion signifas tio, ke dum koncentrigho kaj silento vi ne vidas homojn kaj mondon. Vi estas homoj, vi estas mondo, vi povas tiel larghe ami kaj kaj beni homojn, malgajajn, nestabilajn kaj malfelichajn en sia vivo, ke ondoj de via bondeziro ghisflugos ilin kaj alportos al ili trankvilighon.

Никакая энергия, посланная человеком в доброте, не может пропасть в мире. Энергия зла окутывает только тех, в ком она встречает раздражение. Тогда она может угнездиться в человеке. А энергия доброты не минует ни одно существо в мире и если не освободит, то облегчит каждого страдальца, мимо которого мчится.

Neniu energio, sendita de homo en bonsento, povas malaperi en mondo. Energio de malbono chirkauvolvas nur tiujn, en kiuj ghi renkontas incitighon. Tiam ghi povas ennestighi en homo. Sed energio de bono preteriras neniun estajhon en mondo kaj se ne liberigos, do almenau malplipezigos chiun suferanton, preter kiu ghi impetas.

Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит, что предела достижения совершенства не существует. Но дело не в том, какой высоты ты достигнешь сегодня. А только в том, чтобы двигаться вперед вместе с вечным движением Жизни. А войти в него, в это движение, можно только любовью. Если сегодня ты не украсил никому дня твоей простой добротой - твой день пропал. Ты не включился в вечное движение, в котором жила сегодня вся Вселенная; ты отъединился от людей, а значит, не мог подняться ни к какому совершенству. Туда путь один: через любовь к человеку.

Ju pli alten kaj malproksimen chiu el ni iras, des pli klare li vidas, ke limo por perfektigho ne ekzistas. Sed afero estas ne en tio, kian alton vi atingos hodiau. Sed nur en tio, ke oni movighu antauen kune kun eterna movado de Vivo. Kaj eniri ghin, tiun movadon, oni povas nur per amo. Se hodiau vi al neniu plibeligis tagon per via bonsento - via tago pereis. Vi ne alshaltighis al eterna movado, en kiu vivis hodiau tuta Universo, vi izolighis de homoj kaj, sekve, povis suprenighi al neniu perfekteco. Tien estas sola vojo: per amo al homo.

Никто не может быть отделен от человечества ни в чем: ни в дурном, ни в хорошем. В каждом из нас воплощено все человечество. Это не риторический оборот, не художественный образ, а реальная действительность. Все низменное и дурное, вызывающее у тебя естественное чувство отталкивания, протест, брезгливость, живет и в тебе же самом, но оно живет в связанном состоянии, запрятанное так глубоко от тебя, что ты об этом и не подозреваешь. Иногда необходимо чрезвычайное обстоятельство, чтоб оно выявило себя. Из этого вытекает призыв к неосуждению, которое имеет практический результат для самого тебя: отрицая и обличая других, ты не подозреваешь, что отрицаешь и обличаешь самого себя. Неосуждение важно еще как этап, предшествующий состраданию. Целительная сила сострадания, как некий бумеранг, возвращаясь к тебе же, помогает изжить в тебе то, что глубинно и подчас скрыто от тебя. Но если в тебе живет все дурное и низменное, то, с другой стороны, в тебе живет все высокое и героическое. Но оно тоже находится в тебе в связанном состоянии, неосознанное тобою. Понимание этой стороны дела уничтожает питательную почву зависти: все высочайшее, что доступно избранным человечества, доступно и тебе. Просто нужно быть внимательным к себе и не бояться себя и силы своей.

Neniu el ni povas esti izolita de homaro en ajno: chu en malbono, chu en bono. En chiu el ni estas enkorpigita tuta homaro. Tio estas nek ritorika figuro, nek arta bildo, sed reala efektivo. Chio malnobla kaj malbona, kio elvokas che vi naturan forpushemon, proteston, abomenon, loghas ankau en vi mem, sed ghi loghas en ligita stato, kashita tiel fore de vi, ke vi pri tio ech ne suspektas. Iufoje necesas eksterordinara cirkonstanco, por ke ghi montru sin. El tio sekvas alvoko al nekondamno, kiu havas praktikan rezulton por vi mem: neante kaj kondamnante aliajn, vi ne suspektas, ke vi neas kaj kondamnas vin mem. Nekondamno gravas ankau kiel etapo, antauiranta kompaton. Kuraca forto de kompato, kiel bumerango, revenante al vi, helpas al vi forloghigi en vi tion, kio estas en profundo kaj iufoje kashita de vi. Sed se en vi loghas chio malbona kaj malnobla, do, aliflanke, en vi loghas chio alta kaj heroa. Sed ankau ghi trovighas en latenta stato, nekonsciate de vi. Kompreno pri tiu flanko de afero neniigas nutran bazon por envio: chio plej alta, kio estas atingita de elektitoj de homaro, estas atingebla ankau por vi. Simple oni devas esti atentema al si kaj ne timi sin kaj forton sian.

Все действия человека куют его связь со всем миром. Как бы ты ни жил, отъединиться от связи с людьми ты не можешь. Ты можешь только своим поведением ковать ту или иную связь, ткать ту или иную сеть, в которую ловишь людей и ловишься сам. Тобой создается та или иная атмосфера добра или зла.

Chiuj agoj de homo forghas lian ligon kun tuta mondo. Kiel ajn vi vivus, izolighi for de ligo kun homoj vi ne povas. Vi nur povas per via konduto forghi tiun au alian ligon, teksi tiun au alian reton, en kiu vi kaptas homojn kaj estas kaptata mem. De vi estas kreata tiu au alia atmosfero de bono au malbono.

Постигни, что служение человеку - это не порыв доброты, когда ты готов все раздать, а потом думать, где бы самому промыслить что-нибудь из отданного для собственных первейших нужд. Это вся линия поведения, весь труд дня, соединенный и пропитанный радостью жить. Ценность ряда прожитых дней измеряется единственной мерой: где и сколько ты выткал за день нитей любви, где и как ты сумел их закрепить и чем ты связал закрепляющие узлы. Оцени радость жить не для созерцания мудрости, не для знания и восторгов любви, но как простое понимание: все связано, НЕЛЬЗЯ ОТЪЕДИНИТЬСЯ НИ ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕ ТОЛЬКО ОТ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

Komprenu, ke servado al proksimulo ne estas elano de boneco, kiam vi pretas chion disdoni, kaj poste pensi, kie vi mem trovu ion el fordonito por propraj plej primaraj bezonoj. Ghi estas tuta linio de konduto, tuta laboro de tago, unuigita kaj saturita de ghojo vivi. Valoro de vico da travivitaj tagoj estas mezurata per sola valuto: kie kaj kiom da fadenoj de amo vi teksis dum tago, kie kaj kiel vi ekpovis ilin fiksi kaj per kio vi kunligis fiksantajn nodojn. Aprezu ghojon vivi ne por kontempli saghecon, ne por scio kaj amaj admiroj, sed kiel simplan komprenon: chio estas ligita, NE EBLAS IZOLIGHI ECH DE UNU HOMO, NE NUR DE TUTA KOMPLEKSO DE CIRKONSTANCOJ.

>>Дальше


1. О радости | 2. О делах | 3. О страхе | 4. О пути | 6. Об искателях | 7. О Зле | 8. О внимании

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ