4.

Путь - это непрестанное движение, где не может быть ни момента остановки. Как только в путь, то есть в действия самого человека, ворвались гнев или раздражение, так весь путь остановился. Перестала звучать его гармония, и снова надо искать, как включиться в симфонию Вселенной, ушедшей в своем творчестве вперед, пока человек стоял на месте. Нет ни для кого возможности двигаться по ступеням Вселенной, если он тяжел своим встречным, если его раздраженный окрик или нравоучительная, недовольная речь не помогают встречному успокоиться, но вызывают в нем протест.

4.

Vojo estas senchesa movado, kie ne povas esti ech momento de halto. Apenau en vojon, tio estas en agojn de homo mem, penetris kolero au incitigho, tuta lia vojo haltis. Chesigis soni ghia harmonio, kaj ree necesas serchi, kiel alighi al harmonio de Universo, foririnta en sia kreado antauen, dum homo staris surloke. Por neniu ekzistas ebleco progresi lau shtupoj de Universo, se li estas malfacila por siaj renkontitoj, se lia incitita krio au mentoreca, malkontenta parolo ne helpas al renkontito trankvilighi, sed elvokas lian proteston.

Первое звено всей жизни всюду - мир сердца. Чем в большем мире идет по земле человек, тем больше и выше он видит. А чем дальше видит, тем все больше понимает, как он мал, как мало может и знает, как много еще ему надо достигать.

Unua chenero de tuta vivo chie estas mondo de koro. En ju pli granda mondo iras homo sur tero, des pli multe kaj alte li vidas. Kaj ju pli malproksimen li vidas, des pli li komprenas, kiel malgranda li estas, kiel malmulte li povas kaj scias, kiel multon li ankorau devas atingi.

Переключите свои мысли, забудьте о себе и думайте только о том, чтобы не нарушить общей гармонии своими колючими токами. Проходя день, человек больше всего должен думать, как пронести наибольшее количество мира в дела и встречи. Мир, который проливает одна душа другой, - это тот клей, который стягивает раны раздражения, прикладывает согревающий компресс к синякам бушующих страстей и льет бальзам в огорченное сердце собеседника.

Transshaltu viajn pensojn, forgesu pri vi kaj pensu nur pri tio, ke vi ne perturbu komunan harmonion per viaj pikantaj kurentoj. Trairante tagon, homo devas pensi pleje pri tio, kiel li enportu laueble pli da paco en aferojn kaj renkontojn. Paco, kiun unu animo vershas al alia, estas tiu gluo, kiu kuracas vundojn de incitigho, almetas varmigan kompreson al ekimozoj de shtormaj pasioj kaj vershas balzamon en afliktitan koron de kunparolanto.

Никогда не забывайте, что вся ваша деятельность, как бы высока она ни была, будет в большинстве случаев трудна вашим встречным, если вы сами в бунте и разладе. Наиценнейший труд не будет доступен массам, если сам труженик был одержим постоянной ломкой в своем самообладании. Его труд, даже гениальный, останется достоянием немногих, так как продвинуть великую или малую идею в массы народа может только тот, чьи силы живут в устойчивом равновесии.

Neniam forgesu, ke tuta via agado, kiom ajn alta ghi estus, plejofte estos malfacila por viaj renkontatoj, se vi mem trovighas en ribelo kaj malkonkordo. Plej valora verko ne estos atingebla por amasoj, se verkinto mem estis obsedita de konstanta perturbado en sia sinrego. Lia verko, ech genia, restos posedajho de malmultaj, char movi grandan au malgrandan ideon en popolamasojn povas nur tiu, kies fortoj vivas en firma ekvilibro.

Не имея мира в собственной душе, нельзя подать его другим. Дать можно только то, чем владеешь сам. Иначе все попытки принести мир и утешение человеку будут только пустоцветом, спиралью умствования, без смысла и цели посланными в эфир словами, где и без того немало мусора. Если проповедь новых идей малоэффективна, то это лишь потому, что она чисто формальна. Призывая к жертвам и лишениям ради высоких целей людей, проповедники чаще всего делают исключения для самих себя. Те же из них, кто несет проповедь не словом, а живым примером, всегда достигают успеха.

Ne havante pacon en propra animo, oni ne povas doni ghin al aliaj. Oni povas doni nur tion, kion oni posedas mem. Alie chiuj provoj alporti pacon kaj konsolon al homo estos nur senfrukta floro, spiralo de saghumado, vortoj sen senco kaj celo senditaj en eteron, kie sen tio estas multe da rubo. Se prediko de novaj ideoj estas malmulte efika, do nur tial, ke ghi estas pure formala. Alvokante homojn al oferoj kaj perdoj pro altaj celoj, predikantoj plej ofte faras esceptojn por si mem. Sed tiuj el ili, kiuj portas predikon ne per vorto, sed per viva ekzemplo, chiam atingas sukceson.

Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы не завоюем себе сами полной свободы от них. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красивости вовне, когда в нас оживет все то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях. Оно живет только в свободном добровольном труде, не зависящем от наград и похвал, которые нам за него расточат. Если же вы цените только жизненные блага вроде денег, драгоценностей, богатства и внешнего положения, связанного с ними, а вопросы духа для вас излишнее бесплатное приложение, ваши усилия приобрести истинное знание, которое присуще только высокой жизни, будут всегда кончаться разочарованиями.

Iluzioj de amo kaj belo, kreataj de nia imago, ghis tiam turmentas nin, ghis ni akiros por ni mem plenan liberon je ili. Kaj nur tiam forfalas niaj iluziaj deziroj pri chia beleco ekstere, kiam en ni ekvivos chio tio bela, kion ni portas en ni. Chiuj batoj de malghojo, perdoj, senrevighoj instruas al ni kompreni, ke en konvenciaj iluzioj felicho forestas. Ghi vivas nur en libera libervola laboro, ne dependanta de premioj kaj laudoj, kiujn oni faros pro ghi. Sed se vi aprezas nur vivbonojn kiel mono, multkostajhoj, richeco kaj ekstera rango, ligita kun ili, kaj demandoj de spirito estas por vi nur kroma senpaga aldonajho, do viaj ekfortoj akiri veran scion, kiu estas propreca nur al alta vivo, chiam finighos per senrevighoj.

Ищите знания, чтобы понять, что несчастья нет как такового. Все, все чудеса и несчастья носит в себе сам человек. Когда человеку открывается знание, он становится спокойным, ибо мудрость оживает в нем. Не ищите чудес, их нет. Ищите знание - оно есть. И все, что люди зовут чудесами, все только та или иная степень знания.

Serchu scion, por kompreni, ke malfelicho kiel tio ne ekzistas. Chion, chiujn miraklojn kaj malfelichojn portas en si homo mem. Kiam al homo malkovrighas scio, li ighas trankvila, char en li vivighas sagheco. Ne serchu miraklojn, ili ne ekzistas. Serchu scion - ghi ekzistas. Kaj chio, kion homoj nomas mirakloj, estas nur tiu au alia shtupo de scio.

Перспектива, открываемая знанием, открывается каждому, как художнику чувство перспективы, не сразу. Книга духовного знания не лежит вовне, она в сердце человека. И читать ее может только тот, кто учится жить свой каждый новый день, в который он вступил, все повышая уровень своего творчества.

Perspektivo, malfermata de scio, malkovrighas al chiu, kiel al pentristo sento pri perspektivo, ne tuje. Libro de spirita scio ne kushas ekstere, ghi estas en koro de homo. Kaj legi ghin povas nur tiu, kiu lernas vivi chiun sian novan tagon, kiun li eniris, chiam altigante nivelon de sia kreado.

Не давай слишком много обещаний и не разочаровывайся в своих силах. Не глупость твоя заставляет тебя сомневаться во всем, а привычка скептически принимать все обстоятельства жизни. Привычка думать об одной жизни земли в отрыве от всей жизни Вселенной.

Ne donu tro multe da promesoj kaj ne senrevighu pri viaj fortoj. Ne via malsagheco igas vin dubi pri chio, sed kutimo skeptike akcepti chiujn cirkonstancojn de vivo. Kutimo pensi pri sola vivo de tero izole de tuta vivo de Universo.

Усвой основное правило каждого живого человека: научись диалектически мыслить. Не разрывай связи со всеми радостными силами природы. И когда настанет твой час постичь знание всех элементов стихий природы, принеси к этому моменту в самом себе полный самообладания и гармонии сосуд. Остерегайтесь умствовать там, где нужна простота мудрости. Научитесь хотя бы только одному: не имея о чем-либо достаточных знаний, не отрицать того, что тебе говорят.

Alproprigu chefan regulon de chiu viva homo: povighu dialektike pensi. Ne shiru ligon kun chiuj ghojaj fortoj de naturo. Kaj kiam venos via horo ekhavi konon pri chiuj elementoj de naturfortoj, alportu al tiu momento en vi mem vazon plenan je sinrego kaj harmonio. Evitu saghumi tie, kie necesas simplo de sagheco. Povighu almenau unu ajhon: ne havante pri io sufichajn sciojn, ne nei tion, kion oni diras al vi.

Мудрость не оказывает влияния извне. Она не проникает откуда-то в глубины духа. Она там живет. И пробудить ее в себе может только сам человек. И только сам человек - ограничитель собственного Света.

Sagheco ne efikas de ekstere. Ghi ne penetras de ie en profundojn de spirito. Ghi tie loghas. Kaj veki ghin en si povas nur homo mem. Kaj nur homo mem estas limiganto de propra Lumo.

Если ты полон сияющей радостью, ты сразу увидишь в человеке чудо: он слит с гармонией, он идет в ней, несет в себе ее, хотя сам этого не видит. И каждый не видит по разным причинам. Один - потому, что карма держит его цепко и никак он не может освободиться от страха, жадности и ревности, которым служил долгие годы. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий топчется в лабиринте узкого ума и не может вырваться из него и попасть в творчество интуиции. Четвертый завалил себе выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение и т. д.

Se vi estas plena je radianta ghojo, vi tuj ekvidos en homo miraklon: li dormas kun harmonio, li iras kun ghi, li portas ghin en si, kvankam mem tion ne vidas. Kaj chiu ne vidas pro diversaj kauzoj. Unu - tial, ke karmo tenas lin krocheme kaj li neniel povas liberighi je timo, avideco kaj jhaluzo, al kiuj li servis dum longaj jaroj. Alia ne povas forshirighi el vico da antaujughoj pri deco kaj persona amo. Tria erarvojas en labirinto de malvasta sagho kaj ne povas liberighi el ghi kaj trafi en kreadon de intuicio. Kvara shtopis al si eliron al liberigho, dum tuta tago kurante pro bonaj aferoj, sed hejme semante malkonkordon kaj incitecon, kaj tiel plu.

Не забудь вовек: все - в человеке. И только он один - творец своего пути. Вернее, каждый человек есть путь, и этот путь настолько близок к творчеству Единой Жизни, насколько смог освободить ее в себе человек.

Neniam forgesu: chio estas en homo. Kaj nur li sola estas kreanto de sia vojo. Pli ghuste, chiu homo estas vojo, kaj tiu vojo estas tiom proksima al kreado de Unueca Vivo, kiom homo povis liberigi ghin en si.

>>Дальше


1. О радости | 2. О делах | 3. О страхе | 5. О любви | 6. Об искателях | 7. О Зле | 8. О внимании

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ