Nefermita letero al s-ro de Beaufront.

Estimata Sinjoro! Char Vi tre ofte atakas la homaranismon, tial ni esperas, ke Vi ne rifuzos publikigi en Via estimata gazeto ankau iom da vortoj de ni, homaranoj.

Chiujn kritikojn ni akceptas kun danko, char ili, montrante al ni niajn erarojn, helpas al nia perfektigho. Sed kelkaj lokoj en Viaj artikoloj prezentas nian aferon al la legantoj en malghusta lumo, kaj tial ni estas devigitaj doni kelkan klarigon. Ni tute ne intencas propagandi nian ideon per tiu chi nia letero, kaj tial ni tute ne parolos pri la esenco de la homoranismo kaj ni tute ne defendos la diversajn detalojn de nia afero. Ni volas nur ghustigi kelkajn punktojn gheneralajn.

1) Tute erare Vi diras, ke la homaranoj konstruis sian tutan aferon sur la sukceso de la Bulonja kongreso. La homaranismo estis preparata en la dauro de tre multaj jaroj, kaj la impresoj de la Bulonja kongreso nur rapidigis nian decidon publikigi nian Deklaracion.

2) Vi diras, ke ni naive esperas, ke la homaranismo donos al la homaro plenan pacon kaj felichon! Tion chi saman oni antau 18–19 jaroj diris ankau pri la esperantistoj. Sed kredu al ni, ke ni tute ne estas tiel naivaj, kiaj Vi nin prezentas al la legantoj; ni scias tre bone, ke la homaranismo ne faros el la homoj anghelojn, tiel same kiel la esperantistoj chiam sciis tion chi pri Esperanto. Ni tute ne esperas shanghi la korojn de tiuj homoj, kiuj ne volas pacon, - ni volas nur: a) ebligi intergentan justecon kaj fratecon al tiuj tre multaj personoj, kiuj ghin deziras kaj al kiuj la neekzistado de neutrala lingvo, religia kaj morala fundamento ghis nun faris chian reciprokan fratighadon ne ebla; b) fiksi (kaj per komuna komunikighado konstante perfektigadi) precize formulitajn principojn, per kiuj povus sin gvidi tiuj personoj, kiuj en la koro sentas la necesecon de intergenta egaleco kaj frateco, sed konstante pekas kontrau ghi simple nur pro nesuficha pripensado kaj pro nehavado de ia difinita programo.

3) Vi diras, ke inter la esperantismo kaj la homaranismo ekzistas nenia parenceco! Sed en tia okazo kial do Vi nin tiel atakas? Kial Vi tiel timas ke la mondo intermiksos la ambau ideojn? Tiu chi Via timo ja tute klare devas pruvi al Vi, ke Vi senkonscie sentas, ke inter la ambau ideoj ekzistas parenceco tre granda. Lingvo Intemacia havas la celon krei inter la gentoj neutralan ponton en rilato lingva, la homaranismo volas krei tian saman ponton en chiuj rilatoj. La homaranismo estas nur plifortigita esperantismo, kaj chiuj tion chi sentas kvankam ne chiuj volas tion chi laute diri. Sed chu la deziro krei neutralan ponton inter la gentoj estas krimo? Vi povas diri, ke la ponto, kiun ni proponas, havas en si diversajn erarojn, - tion chi ni tute ne neas, kaj ni kun danko akceptas chiujn montrojn de la eraroj, por ke ni povu ilin forigi. En la antauparolo al nia broshuro estas ja skribite tre klare kaj per grandaj kaj dikaj literoj, ke la nuna teksto de nia Deklaracio estas nur provizora, por prezenti la esencon de nia afero, kaj la teksto definitiva estos fiksita nur iam poste, post matura komuna interkonsiligho. Sed por kio ataki la tutan aferon en principo?

Se kontrau la homaranismo batalas tiaj esperantistoj, kiuj en Esperanto vidas nur rimedon por intershanghi ilustritajn poshtajn kartojn au por fari bonajn negocojn, au ech por sukcese militi inter si - ni ne mirus, sed se kontrau la homaranismo batalas tiaj esperantistoj, kiuj en esperanto chiam vidis ideon kaj kiuj por tiu chi ideo multe kaj ame laboris, - tio chi shajnas al ni stranga.

Tiu chi strangeco tamen povas esti klarigata. Unuj esperantistoj aprobas en Esperanto la internan ideon, sed aprobas ghin nur ghis certa grado, kaj ili timas, ke la homaranoj tiros ilin tro malproksimen; sed al tiuj chi personoj ni povas respondi: la homaranismo estas ja nia idealo privata, kiun ni al aliaj esperantistoj tute ne intencas altrudi. Aliaj en sia koro aprobas la ideon en la plej alta grado, sed ili timas, ke la tuteco de la ideo ne estas atingebla, ke celado tro granda povas forshiri de ni la celon pli malgrandan kaj la homaranismo povas pereigi Esperanton. Sed tiam ili devas tion chi diri tute malkashe, kaj anstatau ataki au moki nin per “profetoj” au “verdaj roboj surshutitaj per oraj steloj”, ili devus paroli nur pri la danghero. Tiam ni respondus al ili: ni scias tre bone, ke se ni ne estos sufiche singardaj, la homaranismo povos alporti malutilon al Esperanto; sed kredu al ni, ke Esperanto estas por ni ne malpli kara ol por vi, ghi estas por ni ech duoble kara, char ne sole ni estas varmegaj esperantistoj, sed ni ankau konscias, ke kun la pereo de la ideo de lingvo internacia devus perei la homaranismo mem, kiu estas ja plene bazita sur ghi. Tial kredu al ni, ke ni agos sufiche singarde. Nian broshuron ni ghis nun ne dissendis al la eksteresperantaj gazetoj, ni sendis ghin nur al kelkaj gazetoj esperantistaj (al kelkaj ne-Esperantaj gazetoj ni faris sciigon pri nia afero nur kiel “provan balonon”). Kun propagando pli granda kaj publika ni elpashos nur tiam, kiam post matura interkonsiligho pri la detaloj de la homaranismo kaj pri la manieroj de propagando ni havos plenan certecon, ke tiu propagando ne estos danghera por Esperanto.

Se Vi tamen timas, ke ni estos ne sufiche saghaj kaj faros facilanimajn pashojn, kiuj kompromitos Esperanton en la okuloj de “saghaj” homoj, tiam en Viaj manoj restas ja chiam tre grava defendilo - la “Deklaracio pri la Esperantismo” - kaj kun tiu chi Deklaracio en la mano Vi povas tute klare montri al la mondo, ke la homaranismo estas afero tute privata, kiu por la tuta esperantistaro tute ne estas deviga, ech se la homaranismon publike propagandus la autoro de Esperanto mem. Se oni riprochos al Vi, ke inter la esperantistoj trovighas personoj, kiuj ne sole volas krei ponton inter la gentoj, sed estas ech tiel arogantaj, ke ili revas, ke tiu chi ponto iom post iom, post multaj jarcentoj, alkondukos eble al unuigho de la homaro, - tiam respondu trankvile: chiu esperantisto havas la rajton havi private ideojn kaj idealojn, kiajn li volas, kaj por la frenezaj au krimaj idealoj de unuj esperantistoj la aliaj ne respondas, tiel same kiel ekzemple oni ne povas kulpigi la fervojajn inghenierojn, se trovighas personoj, kiuj volas uzi la fervojon por iaj celoj “utopiaj”.

Kun respekto d-ro Aleksandro Naumann.
sekretario de la Unua Grupo Homarana.
Adreso: Varsovio, str. Kosikova, No 7


Открытое письмо г-ну де Бофрону
("Ruslanda esperantisto" 1906, стр.121-122)

Уважаемый Господин! Поскольку Вы очень часто нападаете на хомаранизм, то мы надеемся, что Вы не откажетесь опубликовать в Вашем уважаемом журнале несколько слов и от нас, хомаран.

Любую критику мы принимаем с благодарностью, потому что она, показывая нам наши ошибки, помогает нашему совершенствованию. Но некоторые места в Ваших статьях представляют наше дело читателям в неверном свете, и поэтому мы вынуждены дать некоторое пояснение. Мы вовсе не собираемся пропагандировать нашу идею посредством этого нашего письма, и поэтому мы вовсе не будем защищать разные подробности нашего дела. Мы хотим только уточнить некоторые общие пункты.

1) Вы совершенно ошибочно говорите, что хомаране построили все свое дело на успехе Булоньского конгресса. Хомаранизм подготавливался в течение очень многих лет, и впечатления от Булоньского конгресса только ускорили наше решение опубликовать нашу Декларацию.

2) Вы говорите, что мы наивно надеемся, что хомаранизм даст человечеству полный мир и счастье! То же самое 18-19 лет назад говорили и об эсперантистах. Но поверьте нам, что мы вовсе не так наивны, какими Вы представляете нас читателям; мы знаем очень хорошо, что хомаранизм не сделает из людей ангелов, так же как эсперантисты всегда знали это об эсперанто. Мы вовсе не надеемся изменить сердца тех людей, которые не хотят мира, - мы хотим лишь: а) сделать возможным справедливость между племенами и братство для тех очень многих лиц, которые этого желают и для которых отсутствие нейтрального языка, религиозного и нравственного фундамента до сих пор делало всякое взаимное братание не возможным; б) зафиксировать (и в процессе общения постоянно совершенствовать) точно сформулированные принципы, которыми могли бы руководствоваться те лица, которые в сердце чувствуют необходимость равенства и братства между племенами, но постоянно грешат против него просто из-за недостаточного обдумывания и из-за неимения какой-то определенной программы.

3) Вы говорите, что между эсперантизмом и хомаранизмом не существует никакого родства! Но в таком случае почему же Вы нас так атакуете? Почему Вы так боитесь, что мир спутает обе идеи? Это Ваше опасение ведь вполне ясно должно доказать Вам, что Вы бессознательно чувствуете, что между обеими идеями существует очень тесное родство. Международный язык имеет целью создать между племенами нейтральный мост в языковом отношении, хомаранизм хочет создать такой же мост во всех отношениях. Хомаранизм есть лишь усиленный эсперантизм, и все это чувствуют, хотя не все хотят об этом громко сказать. Но разве желание создать нейтральный мост между племенами - это преступление? Вы можете сказать, что мост, который мы предлагаем, имеет в себе различные ошибки, - этого мы вовсе не отрицаем, и мы с благодарностью принимаем все указания на ошибки, чтобы мы могли их устранить. В предисловии к нашей брошюре ведь написано очень ясно и большими и жирными буквами, что нынешний текст нашей Декларации - лишь временный, чтобы представить суть нашего дела, а текст окончательный будет зафиксирован лишь когд-нибудь потом, после зрелого всеобщего обмена мнениями. Но для чего нападать на все дело в принципе?

Если против хомаранизма борятся такие эсперантисты, которые в эсперанто видят только средство чтобы обмениваться иллюстрированными почтовыми карточками или чтобы заключать выгодные сделки или даже чтобы успешно воевать между собой - мы бы не удивлялись, но если против хомаранизма борятся такие эсперантисты, которые в эсперанто всегда видели идею и которые для этой идеи много и с любовью работали, - это кажется нам странным. Эта странность однако может быть объяснена. Одни эсперантисты одобряют в эсперанто внутреннюю идею, но одобряют ее лишь до определенной степени, и они боятся, что хомаране уведут их слишком далеко; но этим лицам мы можем ответить: хомаранизм есть всего лишь наш частный идеал, который мы другим эсперантистам вовсе не собираемся навязывать. Другие в своем сердце одобряют эту идею в самой высшей степени, но они боятся, что во всей полноте эта идея недостижима, что стремление к слишком большой цели может оторвать нас от цели поменьше и хомаранизм может погубить эсперанто. Но тогда они должны это сказать вполне откровенно, и вместо того чтобы нападать на нас или насмехаться словами "пророки" или "зеленые мантии, усыпанные золотыми звездами", они должны были бы говорить только об этой опасности. Тогда мы бы ответили им: мы знаем очень хорошо, что если мы не будем достаточно осторожны, хомаранизм сможет принести вред эсперанто; но поверьте нам, что эсперанто для нас не менее дорог чем для вам, он для нас даже вдвойне дорог, потому что мы не только являемся горячими эсперантистами, но мы еще и сознаем, что с гибелью идеи международного языка должен был бы погибнуть и сам хомаранизм, который ведь на ней целиком основан.

Поэтому поверьте нам, что мы будем действовать достаточно осторожно. Нашу брошюру мы до сих пор не рассылали в неэсперантистские журналы, мы послали ее лишь в некоторые эсперантистские журналы (в некоторые не эсперантские журналы мы сделали сообщение о нашем деле лишь как "пробный шар"). С агитацией более широкой и публичной мы выступим только тогда, когда после зрелого обсуждения о подробностях хомаранизма и о способах пропаганды мы будем иметь полную уверенность, что эта пропаганда не будет опасна для эсперанто.

Если Вы все же боитесь, что мы не будем достаточно благоразумными и сделаем легкомысленные шаги, которые скомпрометируют эсперанто в глазах "умных" людей, тогда у Вас в руках ведь всегда остается очень важная защита - "Декларация об Эсперантизме" - и с этой Декларацией в руке Вы можете совершенно спокойно показать миру, что хомаранизм - это дело совершенно частное, которое для всех эсперантистов совершенно не обязательно, даже если бы хомаранизм пропагандировал сам автор эсперанто. Если Вас упрекнут, что среди эсперантистов находятся лица, которые не только хотят создать мост между племенами, но и настолько дерзки, что мечтают о том, что этот мост постепенно, через многие столетия, возможно приведет к единению человечества, - тогда отвечайте спокойно: каждый эсперантист имеет право придерживаться любых идей и идеалов, какие он хочет, и за безумные или преступные идеалы одних эсперантистов другие не отвечают, так же как например нельзя обвинить железнодорожных инженеров, если находятся лица, которые желают использовать железную дорогу для каких-то "утопических" целей.

С почтением, д-р Александр Науманн
секретарь Первой Группы Хомаран.
Адрес: Варшава, ул.Косикова, No 7.

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ