N.P.Banykin

Al infanoj pri KOSMO, TERO kaj HOMO (6)

EN KIO ESTAS SENCO DE NIA VIVO

Multaj homoj erare opinias, ke ili vivas nur ghis maljuneco kaj ke post
morto ilia vivo chesas. Tial ili ofte vidas sencon de vivo en akirado de
ajhoj, en kolektado de richajhoj kaj en ricevado de chiaj plezuroj. Ili
pensas, ke tio portos al ili felichon. Sed reale tiaj homoj estas plej
malfelichaj, char ili trompas sin mem. Ja objektoj kaj richeco povas liveri
nur efemeran ghojon. Rememoru, infanoj, kiel en frua infaneco vi vidis en
vendejo ian ludilon kaj vi nepre volis ghin havi. Al vi shajnis, ke vi longe
ghojos pri ghi kaj estos felichaj. Sed pasis nelonga tempo, kaj tiu ludilo
tedis al vi, vi jhetis ghin ie en angulo de via chambro kaj jam malofte
rememoradis pri ghi. Sed okazis ankau aliajhoj. Kiam vi faris ion mem, per
viaj manoj kaj kiam via laboro estis sukcesa, do kiom multan ghojon tio
kauzis al vi. Vi iris montri vian laborajhon al pliaghuloj, gepatroj au
edukistoj. Vi diris: "Rigardu, tion mi mem faris", - kaj la plenaghuloj
ghojis kune kun vi pro viaj sukcesoj. Precipe ghojigis vin, kiam la farita
de vi ajho estis utila kaj necesa por aliaj homoj. Tio, kion vi faris mem,
estas rezultato de via kreado. Nur kreado povas doni al homoj veran ghojon.
Komponisto estos felicha, se li verkos belegan muzikon, kiun shatas kaj
bezonas homoj. Muzikisto estos felicha, se li belege ludos ghin, poeto -
kiam li verkos bonajn versojn, inventisto - se li elpensos ion novan por
plibonigi vivon de homoj. Sed krei oni povas ne nur muzikon, versojn,
pentrajhojn kaj inventojn. Oni povas krei belegajn rilatojn kun homoj, eduki
en si bonegajn kvalitojn de karaktero, tio estas - krei sin mem. Homo ech
povas ne havi specialajn talentojn, sed kiom da ghojo li portas al homoj, se
li estas bonega homo - kora, sentema, delikata, amanta kaj zorgema. Plej
grandan ghojon homo sentas tiam, kiam lia laboro, lia kreado portas utilon
kaj ghojon al homoj. Tiam oni diras, ke la homo kreas, laboras por Komuna
Bono. Senco de vivo de homo estas en tio, ke li konstante ion lernu,
perfektigu sian talenton kaj kapablon labori por komuna bono. Sed senco de
vivo estas ankorau en ghojo pri eterna ekkonado de nekonatajhoj, pri
malkovrado de misteroj, pri eksciado de novo. Rememoru, miaj junaj amikoj,
kiel en frua infaneco vi malkonstruis kaj rompis mekanikajn ludilojn, pro
kio oni ne malofte mallaudis vin. Kial vi faris tion? Certe, tial, ke al vi
estis interese ekscii, kio estas tie interne kaj kial tiu ludilo movighas.
Por vi tio estis mistero, kiu logis vin. Vi volis nepre solvi ghin. Kaj,
certe, vi ghojis, kiam tiu mistero malkovrighis al vi. Ghuste tio estas la
ghojo pri ekkonado. La granda Naturo havas senfine multe da misteroj, ili
atendas vin, kaj ilia solvado estos por vi neelcherpebla fonto de krea
ghojo. Vi audis, vershajne, kiel multe oni nun parolas pri neordinaraj
manifestighoj de la fajna mondo - pri aperoj de nevideblaj estajhoj, pri
'poltergeist', pri "flugantaj teleroj", pri vizitoj al nia planedo fare de
loghantoj de aliaj mondoj - aliplanedanoj. Chio tio estas grandaj misteroj
de Kosmo, kiuj ankorau atendas siajn esplorontojn. Dume neniu konas ilian
solvon. Pasos nemulte da jaroj, vi elkreskos, ighos maturaj, kaj ghuste iu
el vi havos felichon trovi respondojn kaj solvi tiujn dume nekonatajn
misterojn. Kiom da ghojo liveros al vi tiu ekkonado de sekretoj de Universo!


Karaj infanoj, vi estas ektushontaj la plej grandan misteron de Universo,
kies nomo estas AMO.
La tuta mondo, tuta Universo naskighis, vivas kaj movighas per amo. Sen amo
povas ekzisti nek Universo, nek galaksioj, nek planedoj, sen ghi ne povus
aperi kaj evolui la vivo sur Tero. Amo estas propreco de animo. Ghi
apartenas al la Fajra mondo, kaj ekkoni la misteron de amo la homo povas nur
atinginte la Fajran mondon, proksimighinte en sia evoluo al Dieca nivelo.
Nun mallumaj fortoj penas malaltigi la senton de amo, simpligi kaj
trivialigi ghin. De vi mem dependas ne kaptighi per iliaj malicaj intrigoj.
Amo estas ligita antau chio al la animo de homo. Per tiu sento la homo povas
altigi sian animon kaj ighi egala al dioj. Sed povas esti ankau male.
Trivialiginte kaj malaltiginte la senton de amo, homo povas degeneri
malsuper animalon. Chiuj grandaj atingoj de la homaro - plej belaj artajhoj,
pentrajhoj, muziko, transvivintaj jarcentojn, - chiuj ili estis kreitaj per
amo. Pro amo homoj faradis grandajn heroajhojn, ili kun ghojo oferis sin por
aliaj. Amo naskas belon, kaj belo nutras la senton de amo. Tial necesas en
chio strebi al beleco de vortoj kaj agoj, al beleco de pensoj kaj sentoj, al
beleco de rilatoj kun homoj. Nur en tiu okazo la homo estos atinganta pli
grandan perfektecon kaj estos vere felicha. Tiel diras al ni tiuj, kiuj jam
atingis diece belegan evoluon - la Grandaj Instruistoj de Kosmo. Chiuj
spiritaj atingajhoj - talentoj, kapabloj, scioj kaj povoj, belegaj trajtoj
de karaktero kaj de homa animo - chio tio estas nia eterna kaj senmorta
kapitalo. Ili servas al la homo kiel sur la tero, en la solida mondo, tiel
ankau en la mondo fajna. La homo ne povas forporti kune kun si en la superan
mondon objektojn, monon kaj aliajn materialajn richajhojn. Sed chiujn
richajhojn de sia animo li prenas kun si kaj reportas ilin al sekvanta
enkarnigho. Tial senco de vivo estas ankau en kolektado de valorajhoj, nur
ne materialaj, sed spiritaj. Infanoj, evoluigu viajn talentojn, kapablojn,
kreadu belegajn trajtojn de via karaktero, perfektigadu vian animon, kaj tiu
eterna richajho chiam servos ne nur al vi, sed ankau al aliaj homoj.

(daurigota)


Н.П.Баныкин
Детям о КОСМОСЕ, ЗЕМЛЕ и ЧЕЛОВЕКЕ (6)

В ЧЕМ СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Многие люди ошибочно считают, что они живут только до старости и что их
жизнь после смерти прекращается. Поэтому они часто видят смысл жизни в
приобретении вещей, в накоплении богатств и в получении всяких удовольствий.
Они думают, что это принесет им счастье. Но на самом деле такие люди - самые
несчастные, потому что они обманывают сами себя. Ведь вещи и богатство могут
доставить лишь кратковременную радость. Вспомните, ребята, как в раннем
детстве вы видели в магазине какую-то игрушку и вам непременно хотелось ее
иметь. Вам казалось, что вы долго будете радоваться ей и будете счастливы.
Но проходило немного времени, и эта игрушка надоедала вам, вы бросали ее
где-нибудь в углу комнаты и уже редко вспоминали о ней. Но было и другое.
Когда вы делали что-то сами, своими руками и когда это у вас хорошо
получалось, то как много радости вам это давало. Вы шли показывать свою
работу старшим, родителям или воспитателям. Говорили: "Смотрите, это я сам
сделал", - и взрослые радовались вместе с вами вашим успехам. Особенно
радовало вас, когда сделанная вами вещь была полезна и нужна другим людям.
То, что вы сделали сами, - это результат вашего творчества. Только
творчество может дать людям настоящую радость. Композитор будет счастлив,
когда он напишет прекрасную музыку, которая нравится людям и нужна им.
Музыкант будет счастлив, если прекрасно исполнит ее, поэт - когда напишет
хорошие стихи, изобретатель - если он придумает что-то новое для улучшения
жизни людей. Но творить можно не только музыку, стихи, картины и
изобретения. Можно творить прекрасные отношения с людьми, воспитывать в себе
прекрасные черты характера, то есть творить самого себя. Человек может даже
не обладать особыми талантами, но сколько радости он приносит людям, если он
прекрасный человек - добрый, чуткий, отзывчивый, любящий и заботливый.
Самую большую радость человек испытывает тогда, когда его труд, его
творчество приносит пользу и радость людям. Тогда говорят, что человек
творит, трудится на Общее Благо. Смысл жизни человека в том, чтобы постоянно
чему-то учиться, совершенствовать свой талант и умение трудиться на общее
благо. Но есть еще смысл жизни в радости вечного познавания неизвестного,
раскрытия тайн, узнавания нового. Вспомните, мои юные друзья, как в раннем
детстве вы разбирали и ломали заводные игрушки, за что вас нередко бранили.
Зачем вы это делали? Конечно, потому, что вам интересно было узнать, что там
внутри и почему эта игрушка движется. Для вас это было тайной, которая
влекла вас. Вам хотелось непременно ее разгадать. И, конечно, вы радовались,
когда эта тайна открывалась вам. Вот это и есть радость познавания. У
великой Природы бесконечное множество тайн, они ждут вас, и разгадка их
будет для вас неиссякаемым источником творческой радости. Вы слышали,
наверное, как много сейчас говорят о необычных проявлениях тонкого мира - о
появлении невидимых существ, о полтергейсте, о летающих тарелках, о
посещении нашей планеты жителями других миров - инопланетянами. Все это
великие тайны Космоса, которые ждут своих исследователей. Никто пока точно
не знает разгадки их. Пройдет немного лет, вы вырастете, станете взрослыми,
и именно кому-то из вас посчастливится найти ответы и разгадать эти
непознанные пока тайны. Сколько радости доставит вам это познание тайн
Вселенной.

Дорогие ребята, вам предстоит прикоснуться к самой большой тайне Вселенной,
имя которой ЛЮБОВЬ.
Весь мир, вся Вселенная возникла, живет и движется любовью. Без любви не
может существовать ни Вселенная, ни галактики, ни планеты, без нее не смогла
бы возникнуть и развиваться жизнь на Земле. Любовь - это свойство души. Она
принадлежит Огненному миру, и познать тайну любви человек сможет только
достигнув его, приблизившись в своем развитии к Божественному уровню. Сейчас
темные силы пытаются принизить чувство любви, упростить и опошлить его. От
вас самих зависит не поддаться на их злобные уловки. Любовь прежде всего
связана с душой человека. Через это чувство человек может поднять свою душу
и стать равным богам. Но может быть наоборот. Опошлив и унизив чувство
любви, человек может опуститься ниже животного. Все великие достижения
человечества - самые прекрасные произведения искусства, книги, картины,
музыка, пережившие века, все они были созданы любовью. Ради любви люди
совершали великие подвиги, они с радостью жертвовали собой ради других.
Любовь рождает красоту, а красота питает чувство любви. Поэтому нужно во
всем стремиться к красоте слов и поступков, к красоте мыслей и чувств, к
красоте отношений с людьми. Только в этом случае человек будет достигать
большего совершенства и будет по-настоящему счастлив. Так говорят нам те,
кто достиг уже божественно прекрасного развития - Великие Учителя Космоса.
Все духовные достижения - таланты, способности, знания и умения, прекрасные
черты характера и души человека - все это наше вечное и бессмертное
достояние. Они служат человеку как на земле, в мире плотном, так и в тонком
мире. Человек не может унести с собой в высший мир вещи, деньги и другие
материальные богатства. Но все богатства своей души он берет с собой и
приносит их назад в следующее воплощение. Поэтому смысл жизни также и в
накоплении, но не материальных, а именно духовных ценностей. Развивайте,
ребята, свои таланты, способности, творите прекрасные черты характера,
совершенствуйте вашу душу, и это вечное богатство всегда будет служить не
только вам, но и другим людям.


дальше

Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ