RIMARO

A-

da ja la ha tra bala boa era firma lama dama goa haleluja hola hura kaka
kamera mana mula ragha saga vila ba! pasha sura tanka au nau lau miau

AB-

knab arab fab klab krab rab silab baobab kab kanab karab skarab strab trab
nab nabab slab stab

ABL-

tabl afabl agrabl kapabl diabl establ fabl kabl probabl sabl krabl stabl

ABR-

krabr sabr cinabr kandelabr shvabr

AC-

pac donac kurac lac agac audac boac erinac grimac karapac matrac minac palac
sagac spac surfac tenac cetac fac kac mac pajac plac spinac shmac glac grac
kapitulac

ACH-

ach plach hach klach krach mach apach vach

AD-

ad rad ambasad balad chokolad fad glad grenad invad kamarad kanad lad
limonad nomad pad persvad avokad balustrad barikad blokad borad cikad degrad
farad fasad grad jad kaskad klad krad marmelad parad serenad spad sharad vad
arkad brigad driad estrad kavalkad maskerad miriad monad najad plad pomad
sporad

ADR-

kadr eskadr skadr

ADZ-

adz haladz

AF-

kaf shaf traf autograf biograf fotograf geograf ghiraf paf agraf batiskaf
epitaf graf laf paragraf telegraf karaf seraf

AFL-

vafl

AFT-

shaft aft klaft naft taft

AG-

ag lag pag tag flag imag blag ezofag fag frag papag sag vag zigzag arkipelag
asparag kartilag mag plag sarkofag svag kratag plantag propag

AGH-

agh pagh vilagh vojagh domagh kuragh nagh sagh vizagh avantagh averagh
damagh etagh fromagh garagh kagh kontagh masagh mesagh omagh pejzagh plagh
sovagh bandagh chantagh engagh furagh fuzelagh hagh miragh adagh

AGL-

agl

AGM-

diafragm magm

AGN-

stagn

AGR-

meleagr vinagr agr lagr magr pelagr podagr

AH-

subtrah shah felah

AJ-

kaj maj gaj bombaj havaj himalaj kobaj malaj papaj raj samuraj

AJD-

rajd tajd

AJF-

fajf

AJH-

ajh korsajh drajh

AJL-

hajl kanajl najl pajl tenajl ajl brajl emajl fajl grajl serajl tajl

AJN-

semajn shajn ajn gajn trajn fajn grajn kombajn

AJP-

tajp rajp

AJR-

fajr salajr hetajr

AJSTR-

majstr

AJT-

rajt kajt trajt

AK-

fak atak brak pak sak bak hak jak kajak lilak limak stomak tabak vak abak
almanak alpak amoniak arak astak barak batrak bivak drak frak hamak hirak
jhak klak kloak konjak korak kozak krak kvak lak makak plak stak shak tak
tombak torak zodiak amfibrak bamak chak flak gak grak kulak monak rak tiktak
trak

AKL-

mirakl obstakl spektakl tentakl

AKR-

akr fiakr masakr sakr

AKS-

faks taks vaks aks klimaks koaks laks sintaks

AKT-

fakt kontakt lakt redakt trakt barakt ekzakt katarakt kompakt kontrakt takt
abstrakt akt autodidakt difrakt ekstrakt jakt kakt pakt shakt

AKV-

akv

AL-

al fal gheneral mal special universal batal cheval detal egal eventual ideal
material metal neutral normal original sal aktual animal bal banal central
cereal cimbal festival general ghangal hal horizontal hospital jhurnal kanal
kanibal katedral koral kristal kvartal migdal mineral mitral oval pal pedal
sandal signal skandal shakal total val vandal vertikal vual admiral anal
arsenal basketbal bokal bubal eskal fatal femal formal futbal impal instal
interval kabal kapital kaporal kardinal karnaval liberal lojal marshal medal
moral najtingal numeral oficial okcipital okzal opal petal pineal plural
pokal potencial radikal ral real regal rival rojal santal sekal sentimental
skual skval social spiral shtal tal terminal trivial vasal vegetal vokal
volejbal bakanal bangal brutal dental dual encefal final gal hhoral kal
pastoral piedestal portal racional skal stal shal shpal tantal tribunal
urogal vestal virtual vital vitral

ALCH-

falch

ALD-

fald ald sald smerald skafald baldau

ALG-

alg balg

ALGR-

malgrau

ALK-

alk falk kalk talk katafalk

ALM-

palm psalm salm napalm shalm

ALN-

aln

ALP-

palp skalp talp

ALS-

fals vals

ALT-

alt halt salt shalt asfalt balt bazalt falt kobalt ekzalt palt

ALV-

kalv malv salv valv

AM-

am jam sam fam kvankam program reklam deklam diagram flam hipopotam islam
lam mam ornam proklam team aklam balzam cinam cunam cham dam dram epigram
ignam imam inflam kam panoram pijham pram salam sezam siam skvam sham tamtam
tatam telegram tram vigvam volfram anagram bram digram dinam fram gam
gramkriptogam melodram monogram

AMB-

framb gamb ditiramb jamb kramb ambau

AMBR-

chambr ambr

AMN-

damn kondamn

AMP-

kamp kramp lamp ramp damp pamp stamp

AN-

an infan lian man pan san ban plan banan champan charlatan fasan fazan
fontan havan hispan human kalkan kapitan kashtan klan kran lan ocean organ
pelikan pian porcelan ran roman ruman savan sudan tajvan teheran tiran
turban uragan uran van vatikan veteran vulkan aeroplan akompan arkan cejan
cian cigan chan chikan dekan diafan dogan ekran elan fatamorgan flan glan
gran huligan hhan jordan kaban kaftan kajman kan karavan katamaran kompan
koran marihhuan median membran meridian muzulman nan nirvan pagan partizan
platan profan puritan slogan spontan stan sultan sxaman talisman titan avan
divan donjhuan filigran ghentleman hetman marcipan sutan tan valerian

ANC-

danc shanc ambulanc balanc cirkonstanc distanc financ kvitanc nuanc substanc
alianc avanc bilanc bizanc disonanc ekstravaganc lanc resonanc romanc
instanc protuberanc seanc stanc

ANCH-

dimanch tranch branch fianch lanch

AND-

demand grand land viand rand band fand gland pand ruband brand frand girland
holand jugland kand kontraband marchand memorand pland propagand strand
verand dand komand skand stand vand

ANDR-

salamandr koriandr oleandr filandr kalandr meandr skafandr

ANG-

lang rang sang strang bumerang lavang mang orangutang slang stang vang gang
rotang bang falang

ANGH-

mangh shangh arangh orangh bangh frangh

ANJ-

kampanj piranj

ANK-

dank flank mank blank plank shrank tank afrank bank brank frank ankau

ANKR-

ankr kankr shankr

ANKT-

sankt

ANT-

ant kant konstant kvant brokant celakant elefant elegant esperant gant
gigant kontant leutenant plant protestant ailant akant amarant arogant bant
chant diamant diant diletant fant galant hant heliant konsonant kvadrant
lant lekant mant pedant variant adiant adjutant andant atlant briliant
proviant sekundant talant vant antau

ANZ-

chimpanz

AP-

frap kap eskap handikap klap map pap sap chap etap kanap lap nap rap sinap
skrap agap drap gap satrap

APL-

grapl stapl

APR-

apr kapr

APS-

sinaps kolaps

APT-

kapt adapt bapt

AR-

ar char far februar januar jar kar klar kvar mar ordinar prepar star bar
erar har kalendar kompar par popular amar avar bazar car cigar deklar dolar
familiar flar gitar jaguar kalmar knar koshmar lar molar najbar omar radar
rar ripar sahar softvar shpar trotuar var vegetar veterinar akapar akar
altar barbar bizar denar dinar fanfar gargar hangar katar kaviar komisar
kurar kvazar memuar nektar polar rempar rosmar samovar sanitar separ solidar
vulgar avatar buduar husar inventar janichar kapilar korsar kulinar primar
repertuar sekundar singular tar

ARB-

arb karb barb farb varb rabarb

ARCH-

farch march arch barch

ARD-

mard rigard bulvard gard gepard hazard lard leopard miliard ponard stevard
tard ard bard bastard bilard bombard halebard hard kard lombard mustard nard
standard board jard kokard mansard petard

ARG-

embarg karg sharg hidrarg

ARGH-

largh bargh shargh

ARHH-

monarhh oligarhh

ARJ-

arj

ARK-

mark rimark park ark monark spark shark bark kvark matriark patriark sark

ARKT-

antarkt arkt infarkt

ARM-

varm alarm arm charm larm svarm darm farm ghendarm karm

ARN-

garn karn

ARP-

harp karp eskarp skarp varp

ARS-

mars fars

ARSH-

marsh demarsh

ART-

apart art kart mart part fart vart start chart kvart

ARV-

larv

AS-

glas klas las amas gas gras pas tas anas atlas chas embaras kas kompas ras
teras ananas as bas fatras frakas kanvas kiras kolbas kontrabas pampas bras
karas mas parnas

ASH-

kash pash drash gulash mash chardash gamash guash krash

ASHT-

pasht

ASK-

nask task fiask kask mask alask fask pask

ASKL-

maskl

ASM-

entuziasm orgasm plasm sarkasm spasm marasm miasm

ASP-

jasp rasp

AST-

last gast plast vast hast prokrast toast balast chast drast elast gimnast
kontrast kvast past rast bast bombast fast kast mast pederast

ASTR-

mastr astr pastr alabastr gastr kastr plastr piastr pilastr

AT-

at frat monat rilat sabat strat shat shtat universitat aparat bat drat kat
komitat kompat kvadrat sat soldat stat adekvat advokat akrobat akurat
automat autoritat beat blat boat burokrat dat debat delikat demokrat
diplomat ekspluat flat format glat grat gvat hepat kandidat karitat klimat
konstat kravat merkat minoritat pat pirat prioritat privat rat salat
sindikat shpat tomat abat agat apostat aristokrat autokrat duplikat etat
fakultat fat goliat iniciat karat koordinat laureat legat magistrat magnat
majoritat manat mandat mecenat mulat muskat nugat palat plagiat plat
predikat primat prostat psikopat renegat skarlat sonat spat stigmat svat
traktat aerostat agregat dukat fregat granat kantat kazemat lat majorat
maskat mat numismat pietat plutokrat postulat pragmat prelat protektorat
rabat senat surogat teokrat ultimat vat anstatau

ATCH-

match

ATM-

mahatm

ATR-

patr teatr cikatr psikiatr amfiteatr pediatr kalfatr

AUB-

shraub laub

AUC-

sauc

AUD-

aud jhaud aplaud fraud laud alaud plaud

AUG-

taug

AUK-

fauk rauk

AUL-

fraul aul faul haul

AUM-

shaum baum traum

AUN-

klaun saun faun

AUP-

raup

AUR-

daur bedaur bakalaur dinosaur kaur laur flaur maur restaur saur taur aur
centaur

AUT-

aut haut astronaut laut aeronaut kosmonaut nokaut argonaut

AUZ-

kauz nauz pauz tauz klauz

AV-

grav hav lav av flav prav sav brav glav kav klav otav pav sklav slav bav
centav fav ghav jav kartav konkav nav oktav rav

AVR-

kadavr palavr

AZ-

okaz baz kaz naz emfaz fraz oaz raz vaz ekstaz faz gaz ghaz jhaz topaz ukaz
kvazau

E-

che de ide ie je ke ne re se tre kre muze obe ole te aline arane are arme
ese fe hebre hoke jubile kare kore lice line moske pane pere shose tranche
trofe ve ale arde asemble atashe epope farise gonore horde hhore jhambore
jhele jhoke kabe kalkane kame karate karpe kaze korne kupe lake lupe male
mauzole mete nimfe nukle orkide panace pice pigme rugbe sake stele sufle
trahhe trake turne vide akre alce alte apoge arke auxtodafe fuze ginece he
kaduce korife pase pone troke variete

EB-

beb streb shveb ameb greb pleb steb

EBL-

ebl mebl febl

EBR-

celebr febr funebr palpebr tenebr vertebr zebr algebr

EC-

ec pec spec aprec dec

ECH-

ech strech brech mech skech fech pastech pech

ED-

kased kred merkred pied vendred cigared rimed arbed baled banked bred bufed
buked ced etiked graved hered kned led obsed osced planed pled posed raked
ted bed eksped kabared kasked limed med moned moped musked pred proced
torped blanked piked rezed sed sled sterled tred velociped

EDR-

cedr edr katedr

EDZ-

edz

EF-

chef barelief relief tref

EG-

eg leg preleg reg fleg greg koleg neg seg teg deleg frugileg peg

EGH-

segh legh negh pregh regh siegh egh hegh manegh

EGN-

desegn degn regn

EGR-

integr negr alegr

EHH-

chehh ehh

EJ-

ej plej gej hefej hej jherzej

EJL-

kejl mejl

EJM-

hejm

EJN-

trejn vejn

EJSH-

gejsh

EK-

dek ek bibliotek nek sek vek bek blek chek fek grek lek stek strek apotek
bifstek ferdek gek kopek krek pek tek mek

EKC-

sekc

EKS-

seks ampleks fleks indeks kompleks perpleks refleks aneks cirkumfleks keks
kodeks koneks konveks kreks lateks poleks teks

EKST-

tekst pretekst

EKSTR-

dekstr ekstr

EKT-

direkt elekt kolekt aspekt insekt objekt perfekt projekt rekt arkitekt
detekt difekt infekt inspekt intelekt korekt neglekt plekt protekt reflekt
respekt selekt subjekt suspekt adjekt afekt desinfekt dialekt efekt erekt
imperfekt injekt konekt konjekt sekt ekspekt prefekt prospekt spekt

EKTR-

elektr spektr plektr

EKV-

sekv

EL-

bel cel chiel el iel botel chapel hel hotel kruel mantel nivel orel stel
shtel abel angxel bagatel barel cerebel fabel fel fidel gazel ghemel juvel
kahel kamel kandel kastel kel kverel martel miel model motel nikel nobel
novel nudel ombrel pel rel ribel sel sigel sitel shancel shel shovel tabel
vel violonchel akcel aksel amel anhel apel atel avel babel bobel bordel
bushel citadel chel degel dizel duel flanel fontanel fotel fringel funel
kanel kapel kapsel karamel karavel kartel kartvel karusel kitel kokcinel
koktel kolonel libel makzel mel menestrel mirtel muel mustel ortel padel
paralel parcel pastel pashtel patel petrosel prunel ricel rivel salmonel
sardel skalpel shekel shrapnel shvel tunel ukulel umbel vermichel zibel
akvarel cirkel filatel gamel kapitel muzel panel sentinel tarantel

ELK-

kelk velk melk

ELP-

help jelp felp

ELT-

delt felt pelt svelt

ELV-

pelv

EM-

em mem poem problem tem prem sistem blasfem dilem ekstrem gem ghem krem
krizantem sem anatem bohem diadem edem ekzantem ekzem emblem fonem harem
heliantem morfem rekviem rem skem teorem totem trem shlem tandem

EMBL-

ensembl

EMBR-

decembr membr novembr septembr tembr

EMD-

fremd

EML-

kreml

EMP-

printemp temp tremp

EMPL-

ekzempl templ kontempl

EMS-

brems

EN-

en jen kompren maten plen pren sen tamen ten ven aparten azen eben ekzamen
faden gren gharden ghen haven konven pen promen abdomen abomen anten aren
balen ben bien bulten chagren chen delfen diven dren entrepren fenomen
festen focen gulden hidrogen hien indighen kamen katen kerosen kurten kusen
marghen metropoliten nitrogen oksigen orden orgen pingven raben rimen scen
specimen sven teren tren venen albumen alen amen arleken aven baldaken basen
boben eden ekumen fraksen gangren gen helen hen higien jasmen kraken kren
kreten magazen mandaren maneken mien obscen polen posten refren ren ruben
saracen saten seren serpenten siren solen splen stamen sukcen suveren
volumen zen gehen ken len palanken pergamen almenau apenau

ENC-

komenc scienc diferenc intenc senc audienc dekadenc esenc frekvenc kondolenc
konferenc konscienc konsekvenc pacienc parenc potenc tendenc atenc demenc
dilighenc fajenc indulgenc ingredienc kadenc konfidenc konkurenc licenc penc
prezenc referenc rekompenc riverenc sentenc jurisprudenc konsistenc
kvintesenc providenc

END-

atend end pend rekomend send vend defend mend plend bend cend depend fend
legend ofend pretend tend agend amend ascend descend dividend kreschend
transcend etend kalend

ENDR-

rododendr skolopendr fendr tendr

ENGH-

vengh

ENK-

venk benk

ENR-

genr ghenr

ENS-

pens dens intens lens mens sens incens kompens kondens tens

ENT-

cent konsent kontent prezent sent atent dent inteligent moment okcident
orient poent silent tegment vent agent akcent akcident apartament argument
autent departement diligent dokument eksperiment ekvivalent element elokvent
eminent event evident ferment fragment frekvent fundament ident incident
invent klient koment kompetent kompliment kontinent lament medikament
monument parlament prevent prezident procent prudent reprezent sediment
serghent serpent student talent tent testament turment abiturient advent
arghent cement charpent docent ekskrement firmament gent gradient imanent
impertinent impotent indiferent instrument koeficient komplement korpulent
krescent kurent latent lent pacient patent pent pigment placent rent
rudiment sakrament segment sentiment suplement tachment temperament torent
ungvent aliment ent kontingent postament regent regiment reglament sortiment

ENTR-

centr pentr ventr koncentr ekscentr

ENZ-

recenz

EP-

sep nep cep step pep kep

EPR-

nepr lepr vepr

EPT-

akcept escept adept koncept lept recept percept sept

EPTR-

sceptr

ER-

aer afer aper ekster er esper inter leter liber manier numer paper per
prefer river somer super ter ver vesper bier buter ceter dangher fer kajer
koler konsider kuler liter preter sufer suker teler veter acer anser
atmosfer ber cifer ekzempler fier helikopter hholer infer inghenier jupiter
kancer karakter karcer kelner kler konker krater laser legher liver mister
mizer panter parker pasagher paser prosper rangifer revolver rinocer sever
sfer sincer toler uter viper barier cirkuler dosier efemer esoter eter feder
galer gangster gejser gener heder hhimer juniper kamer kancelier karier ker
kocher kolier konifer kurier kvaker kver meger moder oper partner poker
tener tuber ulcer degener etagher kosher ofer taler vener hierau

ERB-

herb adverb cerb proverb verb

ERC-

komerc ekzerc sherc erc skerc

ERCH-

serch perch

ERD-

perd verd merd

ERG-

asperg merg deterg ekzerg erg verg

ERGH-

divergh konvergh emergh

ERK-

verk cherk kverk perk sterk

ERL-

perl ferl merl

ERM-

ferm eksterm verm gherm sperm

ERN-

lern intern koncern modern etern kavern lantern stern tavern tern altern
cistern kazern konstern guvern kern

ERP-

cherp serp erp

ERS-
divers pers pervers univers vers invers renvers dispers revers transvers

ERSH-

versh

ERT-

cert spert kovert lert avert desert dezert ekspert koncert konvert lacert
ofert vespert asert disert dizert inert insert invert vert apert

ERV-

serv konserv cerv nerv observ rezerv verv

ES-

adres forges interes jes kongres neces permes pres ses sukces ches konfes
progres promes dres kares pes proces absces agres cipres des eksces fortres
impres kompres mes spes ekspres regres

ESH-

fresh depesh kalesh

ESK-

kresk adolesk grotesk burlesk fluoresk fresk inkandesk pitoresk arabesk
preskau

ESP-

kresp vesp

EST-

best est fest rest vest digest honest intest invest kest kontest modest nest
protest sugest test arbalest arest asbest atest gest incest infest krest
majest manifest molest palimpsest pest siest tempest anapest

ESTR-

estr fenestr orkestr sekvestr semestr

ET-

achet et gazet jhet met pet pret ripet bilet konkret alfabet alumet atlet
balet bughet debet dekret diet enket etiket gichet interpret klarnet koket
komet komplet kotlet kret kviet magnet net omlet poet profet raket ret
retret sekret skelet sket spaget stafet tibet tret trumpet vet amulet
analfabet anet asket bajonet benjet bet biret bolet bracelet bret diabet
diskret egret epitet fet get impet jhaket kabinet kadet kastanjet konfet
kornet korset korvet kriket lazaret machet mahomet marionet menuet minaret
pamflet parapet parget pipet piruet portret rulet siluet sonet sovet stilet
tapet trikoloret tualet acet duet epolet falset fret gamet gnet goelet ghet
jet kabriolet peset plet prolet propriet shorbet taburet veget

ETN-

etn

ETR-

metr centimetr milimetr termometr beletr diametr geometr parametr penetr
salpetr tetr uretr paletr

EUD-

feud pseud

EUTR-

neutr

EV-

dev lev ricev nev mev rev krev

EZ-

mez frenez pez prez spez aprez herez interez komplez parentez sintez tez
diocez enurez fez genez hipotez lez magnez majonez marseljez polonez procez
protez trapez

PRI TUTKOMUNA LINGVO
PRI RUSA LINGVO
PRI ANGLA LINGVO
PRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
BATALO DE LINGVOJ
ARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
"" PRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
LECIONOJ DE ESPERANTO
.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
TRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
TRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
FRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
, . VERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
, PROKSIMAJ MOVADOJ
ELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
PRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
. EL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
KION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ESPERANTO EN LITERATURO
. KIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
HUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
- ESPERANTO POR INFANOJ
DIVERSAJHOJ
INTERESAJHOJ
PERSONAJHOJ
/ DEMANDARO / RESPONDARO
UTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
PAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
NIA BIBLIOTEKO


. miresperanto.com !