А.

1. sed:
Он поехал, а я остался - li ekveturis, sed mi restis.
Пиши ручкой, а не карандашом - skribu per inka skribilo, sed ne per krajono.
Красив, а не умен - bela, sed ne sagha.

2. kaj:
На горе дом, а под горой ручей - sur monto estas domo, kaj sub la monto
estas rojo.
Было бы болото, а черти найдутся - nur estu marcho, kaj diabloj trovighos
(rusa proverbo).
Что ты сегодня делаешь? А завтра? - Kion vi hodiau faros? Kaj morgau?
Он не виноват. - А кто же виноват, если не он? - Li ne kulpas. - Kaj kiu do
kulpas, se ne li?


3. chu:
Пойдем гулять, а? - Ni iru promeni, chu?

4. aha:
А-а, так это были вы! - Aha, do tio estis vi!


а также (и) - kaj ankau.
Умелый водитель, а также и слесарь. Sperta shoforo, kaj ankau shlosilisto.

а то! (а то как же!) - kiel do ne!

а то (а иначе) - en alia okazo. Aliokaze

а точнее (а точнее сказать) - pli precize (dirante)


БЕЗ.

1. sen:
без денег - sen mono
без друзей - sen amikoj
оставить письмо без ответа - restigi leteron sen respondo
рыцарь без страха и упрека - kavaliro sen timo kaj riprocho
не без чего-н. - ne sen io (= kun io)
не плачь, и без того грустно - ne ploru, ankau sen tio estas malgaje

2. antau:
без четверти час - kvarono antau la unua horo


БЕЗ- (приставка)

sen-:
безаварийный - senaveria
беззвездный - senstela
безлошадный - senchevala
бездымный - senfuma
безрогий - senkorna
безлесье - senarbareco
безветрие - senventeco
безлуние - senluneco


БЫ - передается условным или повелительным наклонением:

он поехал бы, если бы было время - li veturus, se li havus tempon
ты прилег бы (отдохнул бы) - eble, vi kushighu (ripozu)
покрапал бы дождичек! - ho, se komencighus pluveto!
ты бы хоть позвонил - vi almenau estus telefoninta!
не заблудились бы ребята - ne estu perdintaj vojon la geknaboj
не захватил бы нас дождь - ni ne estu trafitaj de pluvo
отдохнуть бы! - ho, se ni povus ripozi!
чайку бы! - ho, se eblus trinki teon!
потише бы! - ho, se estus malpli laute!
нам бы вместе поехать! - ho, se ni kune veturus!
не опоздать бы - ke ni ne estu malfruighintaj
не знать бы ей забот, если бы не семья - shi ne konus zorgojn, se ne estus
familio
не бывать бы счастью, да несчастье помогло - ne venus felicho, se malfelicho
ne helpus
если бы да кабы (да росли б во рту грибы) - se sur kapo haroj ne mankus, oni
kalvon ne havus


В.

1. en:
Бумаги лежат в столе - paperoj kushas en tablo.
Жить в Сибири - vivi en Siberio.
Учиться в школе - lerni en lernejo.

2. en + -n:
Положить бумаги в стол - meti paperojn en tablon.
Уехать в Сибирь - forveturi en Siberion.
Пойти в школу - ekiri en lernejon.
Завернуть в бумагу - envolvi en paperon

3. al:
Поступить в университет - alighi al universitato
Вступить в партию - alighi (anighi, membrighi) al partio.
Влюбиться в девушку - enamighi al junulino.

4. je:
Растереть в порошок - disfroti je pulvoro.
Разорвать в клочки - dishiri je pecetoj
Комната в 20 метров - chambro je dudek metroj granda.
В шесть часов утра - je sesa horo matene.
В двух шагах от дома - je du pashoj for de hejmo.
В пяти минутах езды от города - je kvin minutoj da veturo for de la urbo.

5. en formo de:
Лекарство в порошках - kuracajho en formo de pulvoro
Сахар в кусках - sukero en formo de pecoj

6. pri:
Недостаток в воспитании - manko pri eduko.
Знаток в литературе - kompetentulo pri literaturo.
Разбираться в людях - esti kompetenta pri homoj.
Разница в годах - diferenco pri agho.

7. kovrita per:
Все пальцы в чернилах - chiuj fingroj estas kovritaj per inko.
Весь в синяках - tuta kovrita per kontuz-bluajhoj.

8. el:
Комедия в трех актах - komedio el tri aktoj (triakta komedio).
Отряд в сто человек - tachmento el cent homoj

9. dum:
В ночь на четверг - dum nokto de merkredo al jhaudo (dum merkred-jhauda
nokto).
В один день все изменилось - dum unu tago chio shanghighis.
В прошлом году - en pasinta jaro (или dum pasinta jaro; разница в том, что
en говорит о каком-то событии в течении года, а dum - о времени на
протяжении всего года).

10. post:
В третьем часу - post dua horo.

11. -obl-:
В три раза меньше - trioble malpli (multe).
В два раза моложе - duoble malpli agha.

12. por:
Сделать что-н. в насмешку - fari ion por moko / moke.
Не в обиду будь сказано - ne por ofendo estu dirite.

Весь в мать - plena kopio de patrino.


В- (приставка) - en:
войти - eniri
вбежать - enkuri
влезть - enrampi
вписать - enskribi


ВЕДЬ.

1. ja:
веди нас, ты ведь знаешь дорогу - konduku nin, vi ja konas la vojon
не кричи так, я ведь не глухой - ne kriu tiel, mi ja ne estas surda
весна ведь, пойдем погуляем - ja estas printempo, ni iru promeni
зря ты не послушался, говорил ведь я тебе - vane vi ne obeis, ja mi estis
parolinta al vi
ведь опасно, не ходи одна - ja estas danghere, ne iru sola

2. kvankam:
смельчак, а ведь совсем молодой - kuraghulo, kvankam tute juna

3. tamen:
просили, но ведь он отказывается - oni petis, tamen li rifuzas


ВОЗ-, ВОС- (приставки):

re-:
возродить - renaski
воссоздать - rekrei
возобновить - renovigi
воскресить - revivigi
воздержаться - reteni sin (de io)

ek-:
возгореться - ekbruli
возрадоваться - ekghoji
возлюбить - ekami
вознамериться - ekintenci
востребовать - ekpostuli

supren-:
вознести - suprenporti (levi)

pri:
воспеть - prikanti


во многих случаях не переводится:
возбудиться - ekscitighi
вознаградить - premii
возложить - kushigi (meti)ВЫ- (приставка):

el-:
выйти - eliri
вылететь - elflugi
выучить - ellerni
выпросить - elpeti
выпить - eltrinki (хотя аналогичный глагол "съесть" переводится как
formanghi; может быть, можно перевести "выпить что-н." и как fortrinki ion)

for-:
выбросить - forjheti (или eljheti; разница в том, что for- передает удаление
прочь, а el- - удаление из какого-то места)

sat-:
выспаться - satdormi
выговориться - satparoli

post-:
выжить - postvivi


иногда не переводится:
выбрать - elekti
выглядеть - aspekti
его вырвало - li vomis

выдать замуж - edzinigi
не выносить кого-н. - abomeni iun, malshategi iunДО.

1. ghis:
от Москвы до Санкт-Петербурга - de Moskvo ghis Sankt-Peterburgo
от Пушкина до Льва Толстого - de Pushkin ghis Lev Tolstoj
дойти до реки - ghisiri ghis rivero (можно сказать и ghisiri riveron)
отложить до вечера - prokrasti ghis vespero
промокнуть до костей - malsekighi ghis ostoj (figurale)
кричать до хрипоты - kriadi ghis raukeco
начистить до блеска - purigi ghis brilo
зал вмещает до 1000 человек - la salono lokigas ghis mil homoj

2. antau:
до войны - antau la milito
успели все сделать до тебя - sukcesis fari chion antau via veno

3. переводится винительным падежом:
дотронуться до руки - tushi manon

4. al:
что до меня, то я согласен - rilate al mi, mi konsentas
у меня до тебя дело - mi havas aferon al vi


ДО- (приставка):

1. ghis-:
добежать - ghiskuri
долететь - ghisflugi
донести - ghisporti

2. fin-:
договорить - finparoli
дочитать - finlegi
дописать - finskribi (finverki)
По-видимому, нет причин, препятствующих тому, чтобы и подобные глаголы
переводились с помощью приставки ghis-: ghisparoli, ghislegi, ghisskribi.
Приставка ghis- противоположна приставке ek- в значении начала действия:
ekkanti - запеть, ghiskanti - допеть. Если же употреблять корень fin- в
качестве приставки, то по логике можно употреблять для обозначения начала
действия и komenc-: komenckanti и т.п., что, однако, не наблюдается.

4. antau-:
дохристианский - antaukristanisma
довоенный - antaumilita
дошкольный - antaulerneja

5. pra-:
доисторический - prahistoria


добела - ghisblanke
догола - ghisnude
дотемна - ghismallume


ЗА:

1. trans:
ступить за порог - pashi trans sojlon (transpashi sojlon)
стоять за порогом - stari trans sojlo
за горизонтом - trans horizonto
Закавказье - Transkaukazio

2. ekster:
уехать за город - forveturi ekster urbon
жить за городом - loghi ekster urbo

3. post:
идите за мной - iru post min (post mi означало бы "после меня")
за дождями наступила жара - post la pluvoj venis varmego
читать книгу за книгой - legi libron post libro
идет месяц за месяцем - dauras monato post monato

4. malantau:
стать за дерево - starighi malantau arbon
заткнуть что-н. за пояс - meti ion malantau la zonon
c кинжалом за поясом - kun ponardo malantau la zono
поставить за шкаф - meti (starigi) malantau shrankon
стоит за шкафом - staras malantau la shranko
вид за окном - vidajho malantau la fenestro

5. che:
сесть за стол - sidighi che tablon
сидеть за столом - sidi che tablo

6. por:
борьба за мир - batalo por paco
бороться за чистоту - batali por pureco
сражаться за Родину - militi por Patrio
голосовать за предложение - vochdoni por propono
за ваше здоровье - por via sano
идти за водой - iri por akvon (iri por akvo означало бы "идти для воды")
послать за доктором - sendi por kuraciston
кто за, а кто против? - kiu estas por, kaj kiu estas kontrau?
взвесить все за и против - pesi chiujn por kaj kontrau

7. pri:
беспокоиться за детей - maltrankvilighi (emocii) pri infanoj
следить за чистотой - zorgi pri pureco
отчет за год - raporto pri jaro

8. -n:
наблюдать за детьми - observi infanojn
приняться за еду - komenci manghadon
приняться за работу - komenci laboron

9. antau:
усадить за учебники - sidigi antau lernolibrojn
сидеть за книгами - sidi antau libroj

10. pro:
ценить за храбрость - aprezi pro kuragho
наказать за проступок - puni pro misago
за отсутствием времени - pro manko de tempo (pro tempomanko)
за ненадобностью - pro nebezonateco
за шумом не слышно звонка - sonoro ne audeblas pro bruo

11. je:
взять за руку - preni je mano
держаться за перила - teni sin je balustrado
за десять километров отсюда - je dek kilometroj for de chi tie
за пять дней до срока - je kvin tagoj antau la tempolimo (kvin tagojn antau
la tempolimo)

12. pli ol:
ему за сорок - li estas pli ol kvardekjaragha
мороз за сорок - frosto estas pli ol kvardekgrada

13. dum:
многое сделано за неделю - multo estas farita dum la semajno
за последнее время - dum lasta tempo
заработок за год - salajro dum jaro

14. anstatau:
работать за секретаря - labori anstatau sekretario
принять кого-н. за знакомого - rekoni iun anstatau konaton
я за тебя все сделаю - mi faros chion anstatau vi

15. kiel:
принять за образец - akcepti kiel modelon

16. kontrau:
уплатить за работу - pagi kontrau (или pro) laboro
работать за плату - laboro kontrau (или por) pago
купить за десять рублей - acheti kontrau dek rubloj

17. dum:
молчать за едой - silenti dum manghado
поговорим за чаем - ni interparolu dum teumado

18. kun:
ответ за подписью председателя - respondo kun subskribo de prezidanto
приказ за номером 45 - ordono (kun) numero kvardek kvin


выйти замуж за кого-н. - edzinighi al iu
быть замужем за кем-н. - esti edzino de iu (esti edzinighinta al iu)
уехать за границу - forveturi eksterlanden
день за днем - de tago al tago
за тобой должок - vi estas shulda
очередь за тобой - estas via vico
за исключением - escepte de


ЗА- (приставка):

1. ek-:
зааплодировать - ekaplaudi
заболеть - ekmalsani
запеть - ekkanti
завопить - ekkriegi
заплакать - ekplori
заскрести - ekskrapi

2. en-:
заехать - enveturi
загнать - enpeli
забить - enbati
(загнать лошадей - mortpeli chevalojn)

3. tro- или super-:
закормить - tronutri (supernutri)
завраться - tromensogi (supermensogi)
заработаться - trolabori (superlabori)

4. plen-:
замазать - plenshmiri (plenigi per shmirajho)

5. ferm-:
заклеить (конверт) - fermglui (koverton)


забросить что-н. - forlasi ion (ne plu okupighi pri io)
за работу! - ek al laboro!


И.

1. kaj:
теория и практика - teorio kaj praktiko
русский солдат и храбр, и вынослив - rusa soldato estas kaj kuragha, kaj
elportema
появились надежды, и он вновь стал весел - aperis esperoj, kaj li ree ighis
gaja
и настало утро - kaj venis mateno
и грянул бой - kaj ektondris batalo
и вы еще будете спорить?! - kaj vi ankorau disputos?!
и вы согласились?! - kaj vi konsentis?!
это должно было случиться, оно и случилось - tio devis okazi, kaj ghi okazis

2. ankau:
он и мне это говорил - li ankau al mi tion diris
и тебе достанется - ankau vi ricevos
мы видели это и у себя дома - ni vidis tion ankau en nia hejmo

3. ho:
и как он умел рассказывать! - ho, kiel li scipovis rakontadi!
и, полно! - ho, sufichas!

4. ech:
и копейки не даст - ech kopekon ne donos
и не проси - ech ne petu
и на солнце есть пятна - ech sur suno estas makuloj

5. nome:
об этом я и говорю - nome pri tio mi (ja) parolas
он так и сделал - nome tiel li agis
rim.1. Часто в этом значении употребляется слово ghuste: ghuste pri tio mi
ja parolas, но при этом слово ghuste получает дополнительное значение в
дополнение к значению "правильно", что, по-видимому, нежелательно. Скорее
всего, ghuste в данном контексте - влияние английского just)
rim.2. Чаcто в этом значении употребляется частица ja: pri tio mi ja
parolas; tiel li ja agis, но логичность такого употребления ja остается под
вопросом

6. do:
его прогоняли, он и ушел - li estis forpelata, do li foriris.


я ему как врезал, он и упал - mi tiel bategis lin, ke li falis


ИЗ.

1. el:
выйти из дому - eliri el hejmo
привезти из деревни - alveturigi el vilagho
выписка из конспекта - elskribajho el konspekto
стрельба из орудий - pafado el kanonoj
одно из двух - unu el du
лучший из всех - plej bona el chiuj
происходить из рабочих - deveni el laboristoj
дом из камня - domo el shtono
из поселка возник город - el la vilagho farighis urbo
из юноши выйдет музыкант - el la junulo farighos muzikisto
комиссия из пяти человек - komisiono el kvin homoj
обед из трех блюд - tagmangho el tri pladoj

2. per:
помогать из последних средств - helpadi per lastaj rimedoj
изо всех сил - per chiuj fortoj

3. pro:
сделать что-н. из зависти - fari ion pro envio


ИЗ- (приставка).

1. el-:
изгнать - elpeli
издать - eldoni
изучить - ellerni
изыскать - elserchi
измучиться - elturmentighi

2. kovri per:
изрезать - kovri per tranchoj
изранить - kovri per vundoj
изрисовать - kovri per desegnoj

3. многие глаголы с из- переводятся особо:
избавить - savi
известный - fama
изобилие - abundo
изъять - konfiski, и т.п.


ИЗ-ПОД.

1. el sub:
вылезти из-под стола - elrampi el sub tablo
выйти из-под пера писателя - aperi el sub plumo de verkisto
выйти из-под чьего-н. влияния - eliri el sub ies influo

2. de apud:
приехать из-под Тулы - veni de apud Tulo


изподтишка - kashe


К.

1. al
подъехать к станции - alveturi al stacio (можно сказать и alveturi stacion)
зима подходит к концу - la vintro venas al fino
готовность к работе - preteco al laboro
любовь к порядку - amo al ordo
позвать к телефону - voki al telefono
к оружию! - ek al bataliloj!

2. por:
печенье к чаю - biskvito por teo


это к счастью - tio auguras felichon


-КА (частица):

1. может выражаться частицей ek:
спой-ка - ek, kantu
ну-ка, покажи - ek, montru

2.  выражается повелительным наклонением:
напишу-ка я письмо - skribu mi leteron
сходим-ка в кино - iru ni en kinejon


НА.

1. sur:
писать на бумаге - skribi sur papero
перевести на бумагу - kopii sur paperon
на столе - sur tablo
на стол - sur tablon
на крыше - sur tegmento
на крышу - sur tegmenton
лежать на диване - kushi sur sofo
лечь на диван - kushighi sur sofon
на ноге - sur piedo
на ногу - sur piedon
рисунок на фарфоре - desegno sur porcelano
остановить взгляд на собеседнике - fiksi rigardon sur la kunparolanto
на руководителе лежит большая отвественность - sur la gvidanto kushas granda
respondeco

2. en:
орудие на позиции - kanono en pozicio
быть на работе - esti en laborejo
быть на собрании - esti en kunsido
решить на пленуме - decidi en plenkunsido
быть на выставке - esti en ekspozicio

3. al:
идти на работу - iri al laborejo
взглянуть на собеседника - ekrigardi al kunparolanto

4. dum:
встреча на будущей неделе - renkontigho dum venonta semajno

5. por:
отложить на будущую неделю - prokrasti por venonta semajno
запас на зиму - provizo por vintro
план на год - plano por jaro
обед на пять человек - tagmangho por kvin homoj
кредиты на ремонт - kreditoj por riparo
лес на постройку - ligno por konstruado
на всякий случай - por chiu okazo
учиться на инженера - lerni por ighi ingheniero

6. -n:
нажать на кнопку - premi butonon
играть на рояле - ludi pianon (или muziki per piano)

7. en:
на кухне - en kuirejo
на Украине - en Ukrainio
книга на английском языке - libro en angla lingvo
перевести на чешский язык - traduki en chehhan lingvon
разделить на несколько частей - dividi en kelkajn partojn

8. je:
опоздать на час - malfruighi je horo
на рубль меньше - je rublo malpli
право на труд - rajto je laboro

9. kontrau:
купить на сто рублей - acheti kontrau cent rubloj
менять марку на монету - shanghi poshtmarkon kontrau monero

10. lau:
читать стихи на память - deklami versojn lau memoro

11. dum:
птицы замерзают на лету - birdoj frostmortas dum flugo (dumfluge)

12. per:
жарить на масле - friti per (sur) oleo
развести краску на воде - dilui (likvigi) farbon per akvo


слава на весь мир - tutmonda gloro


НА- (приставка):

1. sur-
набросить - surjheti
налететь - surflugi
накатить - surruli

2. amas-:
накупить - amasacheti
народить - amasnaski
накидать - amasjheti
навалить - amasmeti

3. -et-:
напевать - kanteti
наигрывать - muziketi
насвистывать - fajfeti
накрапывать - pluveti

4. sat-
наесться - satmanghi
навоеваться - satmiliti
нашалиться - satpetoli

5. когда на- выражает только совершенность глагола, то не переводится:
написать - skribi
нарисовать - desegni
намочить - malsekigi
насмешить - ridigi
напугать - timigi


настенный - surmura
напольный - surplanka
насовсем - por chiam
насквозь - trae
начерно - malnete
наверное - vershajne
наутро - matene


НАД.

1. super:
лампа над столом - lampo super tablo
пуля пролетела над головой - kuglo traflugis super la kapo
власть над людьми - regado super homoj
работать над учебниками - labori super lernolibroj

2. pri:
смеяться над чудаком - ridi pri strangulo


НАД- (приставка):

1. sur-:
надстроить - surkonstrui
надклеить - surglui
надшить - surkudri
надводный - surakva
надпись - surskribo

2. -et-:
надсечь - haketi
надломить - rompeti
надкусить - mordeti

3. super-:
надсемейство - superfamilio
надклассовый - superklasa


НЕ - ne:

не уходи - ne foriru
не я же это сказал - ja ne mi tion diris
он живет не один - li loghas ne sola
не без чего-н. - ne sen io (= kun io):
съездил не без пользы - veturis ne sen utilo
спит не спит, а вроде как задремал - chu dormas, chu ne dormas, sed shajne
ekdormetis
убеждай не убеждай, сделает все равно по-своему - chu konvinkadu, chu ne
konvinkadu, li tutegale agos lau sia decido


НЕ- (приставка):

1. ne-:
невеселый - negaja
неаккуратный - neakurata
несерьезный - neserioza
незабвенный - neforgesebla

2. mal-:
некрасивый - malbela
неудача - malsukceso
непорядок - malordo

им негде было ночевать - ili ne havis kie tranokti
ей некому писать письма - shi ne havas al kiu skribi leterojn
мне не у кого занять денег - mi ne havas che kiu pruntepreni monon
незачем тут огорчаться - mankas kauzo por malghoji
некоторый - kelka
несколько - kelke da, iom
некто - iu


НИ.

1. ech ne unu:
ни облачка - estas ech ne unu nubo
кругом ни души - chirkaue ech ne unu viva animo
ни шагу назад! - ech ne unu pashon malantauen!
ни слова! - ech ne unu vorton!
(НИ = И НЕ, а И в определенных ситуациях = ДАЖЕ, поэтому не исключено, что
приведенные фразы можно перевести по русскому образцу - с помощью одной
частицы nek: nek unu nubo, nek unu viva animo chirkaue, nek pashon
malantauen!, nek vorton!, хотя это не согласуется с ныне принятым
словоупотреблением)

2. ни... ни... - nek... nek...:
не верит ни в бога, ни в черта - kredas nek je dio, nek je diablo
ни взад ни вперед - nek antauen, nek malantauen

3. ajn:
кто ни увидит, удивится - kiu ajn ekvidos, tiu miros
как ни торопись, все равно не успеешь - kiel ajn hastu, vi tutegale ne
sukcesos
сколько ни  спорь, не поверю - kiom ajn disputu, mi ne kredos
кого ни на есть обманет - chiun ajn trompos
кому ни на есть поможет - al chiu ajn helpos
куда ни на есть поеду - mi veturos ien ajn


НИ- (приставка в местоимениях) = NEN- (en pronomoj):
ни у кого - che neniu
ни за какие коврижки не соглашусь - kontrau neniaj kukoj mi konsentos
ни под каким предлогом - sub nenia preteksto
ни с кем не дружит - amikas kun neniu


НИЗ-, НИС- (приставка) - malsupren:

низвергнуть - malsuprenjheti
нисхождение - malsupreniro
низринуться - malsuprenjheti sin

дальше


Главная страница

О ВСЕОБЩЕМ ЯЗЫКЕPRI TUTKOMUNA LINGVO
О РУССКОМ ЯЗЫКЕPRI RUSA LINGVO
ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕPRI ANGLA LINGVO
О ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХPRI ALIAJ NACIAJ LINGVOJ
БОРЬБА ЯЗЫКОВBATALO DE LINGVOJ
СТАТЬИ ОБ ЭСПЕРАНТОARTIKOLOJ PRI ESPERANTO
О "КОНКУРЕНТАХ" ЭСПЕРАНТОPRI "KONKURENTOJ" DE ESPERANTO
УРОКИ ЭСПЕРАНТОLECIONOJ DE ESPERANTO
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЭСП.KONSULTOJ DE E-INSTRUISTOJ
ЭСПЕРАНТОЛОГИЯ И ИНТЕРЛИНГВИСТИКАESPERANTOLOGIO KAJ INTERLINGVISTIKO
ПЕРЕВОД НА ЭСПЕРАНТО ТРУДНЫХ ФРАЗTRADUKO DE MALSIMPLAJ FRAZOJ
ПЕРЕВОДЫ РАЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙTRADUKOJ DE DIVERSAJ VERKOJ
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЭСПЕРАНТОFRAZEOLOGIO DE ESPERANTO
РЕЧИ, СТАТЬИ Л.ЗАМЕНГОФА И О НЕМVERKOJ DE ZAMENHOF KAJ PRI LI
ДВИЖЕНИЯ, БЛИЗКИЕ ЭСПЕРАНТИЗМУPROKSIMAJ MOVADOJ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ И ЭСПЕРАНТОELSTARAJ PERSONOJ KAJ ESPERANTO
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЭСПЕРАНТИСТАХPRI ELSTARAJ ESPERANTISTOJ
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ЭСП. ДВИЖЕНИЯEL HISTORIO DE RUSIA E-MOVADO
ЧТО ПИШУТ ОБ ЭСПЕРАНТОKION ONI SKRIBAS PRI ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО В ЛИТЕРАТУРЕESPERANTO EN LITERATURO
ПОЧЕМУ ЭСП.ДВИЖЕНИЕ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТKIAL E-MOVADO NE PROGRESAS
ЮМОР ОБ И НА ЭСПЕРАНТОHUMURO PRI KAJ EN ESPERANTO
ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМESPERANTO POR INFANOJ
РАЗНОЕDIVERSAJHOJ
ИНТЕРЕСНОЕINTERESAJHOJ
ЛИЧНОЕPERSONAJHOJ
АНКЕТА/ ОТВЕТЫ НА АНКЕТУDEMANDARO / RESPONDARO
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИUTILAJ LIGILOJ
IN ENGLISHPAGHOJ EN ANGLA LINGVO
СТРАНИЦЫ НА ЭСПЕРАНТОPAGHOJ TUTE EN ESPERANTO
НАША БИБЛИОТЕКАNIA BIBLIOTEKO


© Все права защищены. При любом использовании материалов ссылка на сайт miresperanto.com обязательна! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ